Министерството на здравеопазването обяви открит конкурс за избор на членове на органи на управление- Съвет на директорите на „МБАЛ-Пазарджик“АД за позиция-представител на държавата.
Документите за участие в конкурса се подават до 30.03.2023 г. в деловодството на здравното министерство.


Конкурсът ще се е проведе на три етапа -проверка на представените документи, оценяване на изготвена и представена от кандидатите концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление, събеседване с кандидатите (интервю).

Темите, предмет на събеседване /интервю/ с кандидатите  са:

1. Особености и характеристики на дейността на публичното предприятие;

2. Източници на финансиране и начини за стабилизиране/ подобряване на финансовото състояние на публичното предприятие;

3. Органи на управление на публичното предприятие – права и задължения.

По време на събеседването комисията по провеждане на конкурса може да поставя и други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на държавните лечебни заведения.

Кандидатите могат да получават от деловодството на  МБАЛ-Пазарджик  документи относно структурата и длъжностното щатно разписание на персонала.

Данни за финансовото състояние на дружеството могат да се получат от годишните финансови отчети, които са обявени в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на дружеството и са общодостъпни.

Подробности за конкурса и документи за участие в него са публикувани на интернет страницата на Министерството на здравеопазването:

 

https:/www.mh.government.bg/bg/karieri/konkurs-za-izbor-na-chlenove-na-organi-za-uprav-pz/

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение