"Многопрофилна болница за активно лечение - Пазарджик" АД- гр.  Пазарджик, осъществява своите диагностични, лечебни, рехабилитационни и учебни функции при преимуществено зачитане правата на пациентите и преди всичко - защита на тяхното човешко достойнство. 

 

ВСЕКИ ПАЦИЕНТ, потърсил помощ в болницата, ИМА ПРАВО:

1. Да получи своевременна, достатъчна и качествена медицинска помощ, независимо от неговия пол, възраст и етническа  принадлежност, религиозни убеждения и културно равнище.

2. Да знае името на лекаря, който го лекува и името на медицинската  сестра, която се грижи или отговаря за координацията на грижите за него.

3. Да бъде информиран за характера и прогнозата на заболяването и за смисъла на необходимите изследвания и лечение. Когато пациентът е в състояние, което ограничава възможността му за разбиране на тази информация, или когато от медицинска гледна точка е нежелателно да му се даде такава информация, тя се предоставя на негов законен представител или попечител.

4. Да приеме или отхвърли предложените му изследвания и лечение, да бъде информиран за съществуващи алтернативи за диагностика и лечение и свобода на избор между тях. Правото на отказ от предложеното лечение, пациентът може да упражни в рамките на действуващите в страната закони, след като бъде информиран за отрицателните медицински последици от подобен отказ.

5. Да бъде своевременно изследван и лекуван чрез утвърдени от медицинската наука методи и средства и използване на технически изправна апаратура. Съпътстващите грижи да се прилагат с необходимата вещина, внимание и уважение.

6. Да се гарантира тайната на данните за болестното му състояние, а консултациите и обсъжданията, свързани с диагностиката и лечението му, да се провеждат дискретно.

7. Да получи пълна информация и обяснения, когато трябва да бъде насочен към друго лечебно заведение.

8. Да се съветва с други лица, ако ръководството на болницата му предложи да бъде включен в клинично изпитание на нови методи и лекарства, свързани с диагностиката и лечението му и да откаже да участва в такова изпитание.

9. Да се възползва от подкрепата на семейството, роднините и приятелите си по време на лечението му.

10. Да бъде запознат с правилника на отделението и задълженията, които засягат поведението му като пациент.

11. Да бъде запознат с разходите по лечението му, независимо от източника на плащане.

12. Да получи добро медицинско обслужване в болницата при близко до смъртта състояние, за да завърши жизнения си път естествено и с достойнство.

13. Да прави оплаквания пред МЗ, РЗОК, Регионалното ръководство на БЛС и Администрацията на болницата, когато правата му, посочени в ХАРТАТА са накърнени.

ЗА ПАЦИЕНТИ, които не са навършили 18-годишна възраст или са под запрещение, горепосочените права се предявяват от техните законни представители. 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПАЦИЕНТА

1. Пациентът е длъжен да се отнася към лекаря и другите представители на медицинската професия с уважение и респект.

2. Носи лична отговорност за собственото си здраве и спазва здравословен начин на живот.

3. Трябва да споделя с лекаря всичко относно своето заболяване без да крие информация, която е важна за диагностициране на заболяването.

4. Активно да съдейства на лекаря по време на лечебно- възстановителния процес.

5. Да спазва стриктно предписания му режим и лечение.

6. При отказ от предписаното му лечение, пациентът сам носи отговорност за последствията.

7. Длъжен е да спазва установените правила в "МБАЛ – Пазарджик" АД, докато се провежда лечението му.

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение