УТВЪРДИЛ:          
           
Д-Р КРАСИМИР ТЕМНИЛОВ        
Изпълнителен директор        
на "МБАЛ-Пазарджик" АД        
 /в сила от 13.11.2023 г./        
           
           
Ц Е Н О Р А З П И С
на видовите дейности и услуги осъществявани от "МБАЛ-Пазарджик" АД
           
Код от информационната систама на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица Цена, заплащана от:
Пациент  НЗОК МЗ
  Прегледи и консултации извършвани на пациенти в "МБАЛ -Пазарджик" АД
ZZ050101 Началник отделение бр. 60,00 лв.    
ZZ050102 Лекар със специалност бр. 50,00 лв.    
ZZ050103 Лекар без специалност бр. 45,00 лв.    
ZU89072 Снемане на пълен анестезиологичен статус преди оперативна интервенция бр. 60,00 лв.    
ZZ050220 Консултация с посочен/избран от пациента и/или близките на пациента, специалист с научна степен от Университетско лечебно заведение. бр. 500,00 лв.    
Забележка: За преглед се счита и разчитането на рентгенови снимки, КТ, ехограф, биопсични материали, намазки, издаване на рецепта и др. Цените са като горепосочените    
  Прегледи и консултации извършвани на пациенти хоспитализирани в  други лечебни заведения
ZUMD001 Планова консултация без извършване на лечебни действия /манипулации , операция / бр. 60,00 лв.    
ZZ050104 Спешна консултация без извършване на лечебни действия /манипулации , операция / бр. 100,00 лв.    
ZZ050105 Консултация с извършване на лечебно действие /манипулации, операция/ за решаване на диагностично – лечебен проблем бр. 25% от цената на КП, по която е приет пациента    
Забележка: Транспортът на специалиста - консултант е за сметка на лечебното заведение искащо консултацията и не се включва в обявената цена на услугата      
  Апаратни изследвания
ZU93080 Електромиография бр. 36,00 лв.    
ZU93081 Електроенцефалография бр. 40,00 лв.    
ZZ050106 Доплерсонография на глава бр. 30,00 лв.    
ZU88762 Абдоминална ехография бр. 30,00 лв.    
ZU88730 Ехография на млечна жлеза бр. 30,00 лв.    
ZU88794 Ехография на щитовидна жлеза бр. 30,00 лв.    
ZZ050107 Езофагоскопия бр. 36,00 лв.    
ZU93083 Ларингоскопия директна бр. 35,00 лв.    
ZU45135 Фиброгастроскопия бр. 85,00 лв.    
ZZ050108 Фиброгастроскопия с биопсия бр. 100,00 лв.    
ZU45230 Фиброколоноскопия бр. 60,00 лв.    
ZZ050109 Фиброколоноскопия с биопсия бр. 85,00 лв.    
ZU48290 Ректоскопия бр. 36,00 лв.    
ZU89122 Ректоскопия с биопсия бр. 60,00 лв.    
ZZ050110 Бронхоскопия бр. 60,00 лв.    
ZZ050111 Бронхоскопия с биопсия бр. 85,00 лв.    
ZZ050112 Бронхоскопия с лаваж бр. 85,00 лв.    
ZU57322 Уретероцистоскопия бр. 60,00 лв.    
ZZ050113 Ултразвуково изследване на бременни бр. 25,00 лв.    
ZU88715 Трансфонтанелна ехография бр. 30,00 лв.    
ZU67110 Колпоскопия с прицелна биопсия бр. 30,00 лв.    
GSR9541X Аудиометрия бр. 25,00 лв.    
ZU7788B Авторефрактометрия бр. 25,00 лв.    
ZU16210 Офталмоскопия бр. 25,00 лв.    
ZU16290 Биомикроскопия на преден очен сегмент бр. 25,00 лв.    
ZU95121 Флуорисцентна ангиография на съдовете на окото бр. 60,00 лв.    
ZU89370 Функционално изследване на дишането бр. 20,00 лв.    
ZU86920 Електрокоагулация на кожни образувания /КВО/ на образувание 20,00 лв.    
ZZ050114 Бърза биохимична идентификация и антибиограма с апарат Merlin / Микробиологична лаборатория / бр. 60,00 лв.    
ZU88720 Ехокардиография бр. 36,00 лв.    
ZU89612 Холтермониториране бр. 30,00 лв.    
ZZ050115 ЕКГ-3 канално бр. 10,00 лв.    
ZU89521 ЕКГ-12 канално бр. 15,00 лв.    
ZU89437 Велоергометрия бр. 30,00 лв.    
ZZ050116 Озонотерапия на процедура 36,00 лв.    
ZZ050117 Густометрия бр. 30,00 лв.    
GSR3142X Ларингоскопия бр. 25,00 лв.    
ZZ050118 Олфактометрия бр. 30,00 лв.    
ZZ050119 Измерване на кръвно налягане с манометър /брахиалис/ бр. 2,50 лв.    
  За всяко изследване извършено в тъмната част на денонощието (20.00 ч.- 06.00 ч.) бр. 10,00 лв.    
  За всяко изследване извършено в почивен ден  бр. 15,00 лв.    
  За всяко изследване извършено на официален празник бр. 25,00 лв.    
  Рентгенови изследвания
ZZ050120 Рентгенография на челюсти бр. 20,00 лв.    
ZU87160 Рентгенография на лицеви кости бр. 20,00 лв.    
ZU87150 Рентгенография на околоносни синуси бр. 20,00 лв.    
ZU87170 Рентгенография на череп бр. 25,00 лв.    
ZZ050121 Рентгеноскопия на бял дроб бр. 20,00 лв.    
ZU87444 Рентгенография на бял дроб бр. 30,00 лв.    
ZU87433 Рентгенография на ребра бр. 30,00 лв.    
ZU87432 Рентгенография на стернум бр. 20,00 лв.    
ZU88211 Рентгенография на раменна става бр. 20,00 лв.    
ZZ050122 Рентгенография на ключица бр. 20,00 лв.    
ZU88210 Рентгенография на акромиоклавикуларна става бр. 20,00 лв.    
ZU88330 Рентгенография на скапула бр. 20,00 лв.    
ZU87430 Рентгенография на стерноклавикуларна става бр. 20,00 лв.    
ZU88212 Рентгенография на хумерус бр. 20,00 лв.    
ZU88220 Рентгенография на лакетна става бр. 25,00 лв.    
ZU88221 Рентгенография на антебрахиум бр. 25,00 лв.    
ZU88230 Рентгенография на гривнена става бр. 20,00 лв.    
ZU88231 Рентгенография на длан и пръсти бр. 20,00 лв.    
ZU88261 Рентгенография на тазобедрена става бр. 30,00 лв.    
ZU88270 Рентгенография на бедрена кост бр. 30,00 лв.    
ZU88271 Рентгенография на колянна става бр. 25,00 лв.    
ZU88272 Рентгенография на подбедрица бр. 25,00 лв.    
ZU88280 Рентгенография на глезенна става бр. 20,00 лв.    
ZU88281 Рентгенография на стъпало и пръсти бр. 20,00 лв.    
ZU88282 Рентгенография на пета бр. 25,00 лв.    
ZU87240 Рентгенография на сакроилиачна става бр. 30,00 лв.    
ZZ0501231 Рентгенография на гръбначен стълб - шийни прешлени бр. 30,00 лв.    
ZZ0501232 Рентгенография на гръбначен стълб - торакални прешлени бр. 30,00 лв.    
ZZ0501233 Рентгенография на гръбначен стълб - лумбални прешлени бр. 30,00 лв.    
ZZ0501234 Рентгенография на гръбначен стълб - сакрум и опашна кост бр. 30,00 лв.    
ZU88190 Обзорна графия на корем бр. 30,00 лв.    
ZU87490 Обзорна графия на сърце и медиастинум бр. 30,00 лв.    
ZU88260 Рентгенография на таз бр. 30,00 лв.    
ZZ050165 Обзорна рентгенография на ПОС бр. 30,00 лв.    
ZZ050124 Томография на гръден кош и бял дроб бр. 30,00 лв.    
ZZ050125 Рентгеново изследване на хранопровод и стомах бр. 36,00 лв.    
ZZ050126 Компютърна аксиална или спирална томография бр. 150,00 лв.    
ZU883861 КТ на главен мозък бр. 150,00 лв.    
ZU883862 КТ на шия бр. 150,00 лв.    
ZU883863 КТ на гръден кош бр. 150,00 лв.    
ZU883864 КТ на корем бр. 150,00 лв.    
ZU883870 КТ на таз бр. 150,00 лв.    
ZU883865 КТ на малък таз бр. 150,00 лв.    
ZU883866 КТ на шийни прешлени бр. 150,00 лв.    
ZU883867 КТ на торакални прешлени бр. 150,00 лв.    
ZU883868 КТ на лумбални прешлени бр. 150,00 лв.    
ZU883869 КТ на колянна става бр. 150,00 лв.    
ZU87630 Рентгеново изследване на тънки черва бр. 45,00 лв.    
ZU87641 Иригография бр. 50,00 лв.    
ZU87730 Венозна урография бр. 75,00 лв.    
ZZ050127 Мамография на едната млечна жлеза бр. 36,00 лв.    
ZU87820 Хистеросалпингография бр. 180,00 лв.    
  За всяко изследване извършено в тъмната част на денонощието (20.00 ч.- 06.00 ч.) бр. 10,00 лв.    
  За всяко изследване извършено в почивен ден  бр. 15,00 лв.    
  За всяко изследване извършено на официален празник бр. 25,00 лв.    
Забележка: В цената на контрастните рентгенови  изследвания не влиза стойността на  контраста, който се закупува от пациента      
  Кожни проби 
ZZ050128 Кожна проба за алергия към анестетик, антибиотик бр. 15,00 лв.    
ZZ01Z52 Кожно тестуване за алергия /алергени/ бр. 25,00 лв.    
  Клинична лаборатория
ZU38991 Вземане на кръв бр. 4,00 лв.    
ZZ050129 Отделяне на серум бр. 5,00 лв.    
DCDT000 Кръвна захар бр. 4,00 лв.    
DCDT050 Кръвно-захарен профил бр. 9,00 лв.    
DCQ9000 Общ белтък бр. 4,00 лв.    
DC22000 Албумин бр. 4,00 лв.    
DC97000 Креатинин бр. 4,00 лв.    
DC97030 Креатинин - урина бр. 4,00 лв.    
DCV5000 Урея бр. 4,00 лв.    
DCV3000 Пикочна киселина бр. 4,00 лв.    
DC58000 АСАТ бр. 4,00 лв.    
DC1A000 АЛАТ бр. 4,00 лв.    
DCW4000 Билирубин-общ бр. 4,00 лв.    
DCW3000 Билирубин-директен бр. 4,00 лв.    
DC2P050 АФ бр. 4,00 лв.    
DCD5000 ГГТ бр. 4,00 лв.    
DCWG00A LDH бр. 4,00 лв.    
DC0N000 HBDH бр. 4,00 лв.    
DC94000@ Креатинкиназа /СК / бр. 6,00 лв.    
DC8C000 Креатинкиназа МВ / СК- МВ / бр. 6,00 лв.    
DC31000 Амилаза бр. 4,00 лв.    
DC31030 Амилаза - урина бр. 4,00 лв.    
DC81000 Холестерол общ бр. 4,00 лв.    
DCTG000 Триглицериди бр. 5,00 лв.    
DCWD000 HDL-холестерол бр. 4,00 лв.    
DCWG000 LDL-холестерол бр. 4,00 лв.    
DC83000 Серумна холинестераза бр. 9,00 лв.    
DCJ6000 Желязо бр. 5,00 лв.    
DCJ1000 ЖСК бр. 5,00 лв.    
DCRH000 Натрий бр. 4,00 лв.    
DCPH000 Калий бр. 4,00 лв.    
DC6P000 Калций бр. 4,00 лв.    
DCKQ000 Магнезий бр. 5,00 лв.    
DCW8000 Йонизиран калций бр. 5,00 лв.    
DCWN050 Натрий (Na) и Калий (K) бр. 6,00 лв.    
DCWN05А Na+K+Cl бр. 9,00 лв.    
DHA0020 Имунофенотипизиране на левкоцити бр. 6,00 лв.    
DCNP000 Фосфор бр. 4,00 лв.    
DC000P0 Кръвно газов анализ / АКР, КАС / бр. 12,00 лв.    
DCW7000 С – реактивен протеин бр. 9,00 лв.    
DH4F020 D-dimer бр. 24,00 лв.    
DCXJ000 Тропонин бр. 12,00 лв.    
DCC9000 Феритин бр. 30,00 лв.    
ZU9059А ДКК бр. 4,00 лв.    
DH49058 СУЕ бр. 4,00 лв.    
DH41050 ПКК бр. 9,00 лв.    
DH8B050 Микроскопско изследване на морфология на еритроцити бр. 5,00 лв.    
DH81050 Диференциално броене на левкоцити - микроскопски бр. 5,00 лв.    
DH4L020 Фибриноген бр. 5,00 лв.    
DH02550 Време на кървене бр. 4,00 лв.    
DH0B05Q Време на съсирване бр. 4,00 лв.    
DH0C050 АРТТ бр. 5,00 лв.    
DH7V020 Протромбиново време бр. 5,00 лв.    
DH7X050 Ретикулоцити - броене бр. 5,00 лв.    
DDFC000 Урина - химично изследване бр. 4,00 лв.    
DDGT033 Урина - седимент бр. 4,00 лв.    
DCW50K0 Окултни кръвоизливи бр. 6,00 лв.    
DCQ903V Белтък на Бенс Джонс бр. 12,00 лв.    
DCDT05G ОГТТ /орален глюкозо толерантен тест/ бр. 10,00 лв.    
ZZ050133 Дестилирана вода на литър 2,00 лв.    
DC3Q000 AFP (Алфа фето протеин) бр. 24,00 лв.    
DC77000 CEA бр. 24,00 лв.    
DCPU000 PSA бр. 24,00 лв.    
DC6V000 CA 19-9 бр. 24,00 лв.    
DC8M000 Vit B12 бр. 24,00 лв.    
DC89000 L-HCG (ЧХГ) бр. 24,00 лв.    
DC6S000 СА 15-3 бр. 24,00 лв.    
DCCH000 Фолиева к-ка (фолат) бр. 24,00 лв.    
DC81002 ДКК - ликвор бр. 4,00 лв.    
DCQ903U Белтък, билирубин, уробилиноген бр. 4,00 лв.    
DC20060 Урина - микроалбуминурия бр. 15,00 лв.    
IMDT005 IL-6 бр. 42,00 лв.    
DM9D000 Антистрептолизинов титър (AST) бр. 14,00 лв.    
DCR00W0 Ревматоиден фактор бр. 12,00 лв.    
DCDT6A0J Кръвна захар - 01:00ч бр. 3,00 лв.    
DCDT6A0O Кръвна захар - 06:00ч бр. 3,00 лв.    
DCDT6A0E Кръвна захар - 10:00ч бр. 3,00 лв.    
DCDT6A0B Кръвна захар - 12:00ч бр. 3,00 лв.    
DCDT6A0T Кръвна захар - 14:00ч бр. 3,00 лв.    
DCDT6A0C Кръвна захар - 18:00ч бр. 3,00 лв.    
DCDT6A0Y Кръвна захар - 21:00ч бр. 3,00 лв.    
DCDT6A01 Кръвна захар - 24:00ч бр. 3,00 лв.    
DC7Q010 Хлориди бр. 4,00 лв.    
DCFS051 Гликиран хемоглобин -Нb A1C(%) бр. 18,00 лв.    
DONCOVQ SARS-CoV-2-IgG II /количествен/ бр. 42,00 лв.    
ZZ050221 РСТ (прокалцитонин) бр. 42,00 лв.    
DM9R000 anti-Tg (антитиреоглобулинови антитела или ТАТ) бр. 16,50 лв.    
DM9Q00N anti-TPO (антитела срещу тиреоидната пероксидаза или МАТ) бр. 16,50 лв.    
  За всяко изследване извършено в тъмната част на денонощието (20.00 ч.- 06.00 ч.) изследване, а не показател 10,00 лв.    
  За всяко изследване извършено в почивен ден  изследване, а не показател 15,00 лв.    
  За всяко изследване извършено на официален празник изследване, а не показател 25,00 лв.    
  Клинична микробиология и вирусология
ZU99993 Вземане на намазка за микробиологично изследване бр. 6,00 лв.    
ZU91691 Оцветяване на препарати бр. 4,00 лв.    
DM100WJ Антибиограма бр. 10,00 лв.    
DM0Z0KT Фекална маса и ректален секрет бр. 14,00 лв.    
DM0Z03T Урокултура бр. 14,00 лв.    
DM0Z0W1 Влагалищен секрет бр. 14,00 лв.    
DM0W055 Хемокултура бр. 22,00 лв.    
DM0Z0W2 Цервикален секрет бр. 12,00 лв.    
DM0W1R4 Гърлен секрет бр. 14,00 лв.    
ZZ050135 Назален секрет бр. 14,00 лв.    
DM0W1BW Очен секрет бр. 14,00 лв.    
DM0Z0W3 Уретрален секрет бр. 14,00 лв.    
DM0Z0W5 Простатен секрет бр. 14,00 лв.    
DM0Z0W7 Ушен секрет бр. 14,00 лв.    
DM0Z0W8 Кожен секрет бр. 14,00 лв.    
DM0Z53T Микробиологично изследване на храчка бр. 18,00 лв.    
DM0Z0W4 Еякулат бр. 14,00 лв.    
DM686QY Waaler Rose/RF бр. 14,00 лв.    
DM0Z0W6 Носен секрет бр. 12,00 лв.    
DM0Z0W11 Раневи секрет бр. 18,00 лв.    
DM5600N Paul-Bunnell (инфекциозна мононуклеоза) бр. 14,00 лв.    
DM0Z06S Стерилна урина трикратно бр. 30,00 лв.    
DM2203T Chlamodia (сух тест) бр. 18,00 лв.    
DM4C0WR Хеликобактер пилори антиген - в изпражнения бр. 30,00 лв.    
DM0Z0X11 Лохиален секрет бр. 14,00 лв.    
DM4C0WV Пунктати и аспирати за микробиологично изследване бр. 14,00 лв.    
DM4Q00D HBsAg бр. 24,00 лв.    
DMB000N Сифилис – RPR бр. 14,00 лв.    
DMB001J Сифилис – TPHA бр. 14,00 лв.    
DM8R00B Грип А IgM бр. 24,00 лв.    
DM8R00C Грип В IgM бр. 24,00 лв.    
DM2300A Ротавирус бр. 24,00 лв.    
DM4N00D HBeAg бр. 24,00 лв.    
DM4L00D Anti HBc бр. 24,00 лв.    
DM4K00D Anti HBc Ig M бр. 24,00 лв.    
DM4P00D Anti HbsAg бр. 24,00 лв.    
DM4M00D Anti-HBe бр. 24,00 лв.    
DM4R00D Anti HCV бр. 24,00 лв.    
DM4H00D Anti HAV Ig M бр. 24,00 лв.    
DM5D00D Anti HIV бр. 24,00 лв.    
DM6N2ZR Микоплазма пн.IgM бр. 24,00 лв.    
DM2300D Хламидия пн.IgM бр. 24,00 лв.    
DM4C0WS Изследване за гъбички /културелно/ бр. 24,00 лв.    
DONCOVA Бърз антигенен тест за Covid-19 бр.  15,00 лв.    
DONCOV1 Полимеразна верижна реакция (RT-PCR) за Covid-19   (PSR тест) бр. 85,00 лв.    
  За всяко изследване извършено в тъмната част на денонощието (20.00 ч.- 06.00 ч.) бр. 10,00 лв.    
  За всяко изследване извършено в почивен ден  бр. 15,00 лв.    
  За всяко изследване извършено на официален празник бр. 25,00 лв.    
  Трансфузионна хематология
DB02001 Изследване за антиеритроцитни антитела   40,00 лв.    
DB00051 Изследване на кръвна група с подгрупа   15,00 лв.    
DB07050 Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест-реагенти   38,00 лв.    
DB00053 Консервирана кръв  на литър 90,00 лв.    
DB00054 Консервирана кръв платена на литър 180,00 лв.    
DB00055 Еритроцитен концентрат на литър 90,00 лв.    
DB00056 Прясно замразена плазма на литър 90,00 лв.    
DB00057 Тромбоцитен концентрат 1 еденица 10,00 лв.    
  За всяко изследване извършено в тъмната част на денонощието (20.00 ч.- 06.00 ч.) бр. 10,00 лв.    
  За всяко изследване извършено в почивен ден  бр. 15,00 лв.    
  За всяко изследване извършено на официален празник бр. 25,00 лв.    
  Обща и клинична патология
  Хистологично изследване на биопсични материали: на блокче 60,00 лв.    
PAT9039X Микроскопско изследване на проба от ухо, нос, гърло и/или ларинкс за хистология на блокче 60,00 лв.    
PAT9089S Друго патоморфологично изследване на проба от горния храносмилателен тракт на блокче 60,00 лв.    
PAT9099S Друго патоморфологично изследване на проба от долния храносмилателен тракт и/или изпражнения на блокче 60,00 лв.    
PAT9109S Патоморфологично изследване на проба от черен дроб, жлъчен път и/или пангреас на блокче 60,00 лв.    
PAT9109X Микроскопско изследване на проба от черен дроб, жлъчен път и/или панкреас за хистология на блокче 60,00 лв.    
PAT9139X Микроскопско изследване на проба от пикочен мехур, уретра, простата, семинални везикули, перивезикална тъкан, урина и сперма за хистология на блокче 60,00 лв.    
PAT9149X Микроскопско изследване на проба от женския генитален тракт за хистология на блокче 60,00 лв.    
PAT9179X Микроскопско изследване на проба от оперативна рана за хистология на блокче 60,00 лв.    
PAT9999S Цитологично изследване на асцитна течност на блокче 60,00 лв.    
           
DP0H094 Гефрир бр. 80,00 лв.    
DP0H095 Изследване на аутопсионни материали на блокче 24,00 лв.    
DP0H096 Цитонамазка от женски полови органи бр. 50,00 лв.    
DQ00002 Съхраняване  труп на починал в хладилна камера /с ДДС/ на ден 30,00 лв.    
DP0H098 Консултации по готови хистологични препарати /изработени извън болницата / на блокче 30,00 лв.    
DP0H099 Аутопсия на труп  - 280,00 лв.    
DQ00003 Ползване на помещение на територията /в предверието/ на Отделението по обща и клинична патология за подготовка на починало лице /с ДДС/ на ден 36,00 лв.    
DQ00004 Тоалет и обличане на починало лице от служител на Отделението по обща и клинична патология /с ДДС/ бр. 36,00 лв.    
  Съдебна медицина
DP0H100 Освидетелсвуване по желание /съдебно-медицински удостоверения / бр. 40,00 лв.    
ZZ050152 Препис бр. 8,00 лв.    
  Ортопедия и травматология
ZU93535 Превръзка бр. 12,00 лв.    
ZZ050153 Превръзка с дренаж бр. 18,00 лв.    
ZU93530 Превръзка по ДЕЗО бр. 12,00 лв.    
ZZ050154 Гипс циркулярен /малък/- поставяне бр. 36,00 лв.    
ZU93533 Гипс циркулярен /голям/- поставяне бр. 48,00 лв.    
ZZ050155 Поясно – крачолен гипс - поставяне бр. 60,00 лв.    
ZU97881 Сваляне на гипс бр. 12,00 лв.    
ZU81911 Диагностична и терапевтична пункция на стави и околоставно пространство бр. 36,00 лв.    
ZU82040 Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство бр. 120,00 лв.    
ZU83130 Вагинотомия бр. 24,00 лв.    
ZZ050156 Обработка на малка рана без шев бр. 24,00 лв.    
ZU96595 Обработка на малка рана с шев бр. 48,00 лв.    
ZU96596 Обработка на голяма рана с шев бр. 60,00 лв.    
ZU97847 Сваляне на конци от оперативна рана бр. 18,00 лв.    
ZU88766 Ехография на колянна става бр. 30,00 лв.    
ZU86233 Отстраняване на нокът, нокътно легло, нокътна гънка бр. 60,00 лв.    
ZU99301 Поставяне на вътреставна инжекция бр. 30,00 лв.    
ZU89554 Пункция на хематом бр. 24,00 лв.    
  Акушерство и гинекология
ZU69013 Аборт по желание бр. 140,00 лв.    
ZZ050157 Аборт по желание с пълна анестезия бр. 280,00 лв.    
ZU96180 Поставяне на вагинална спирала /песар / бр. 24,00 лв.    
ZU97740 Сваляне на вагинална спирала /песар / бр. 24,00 лв.    
ZU71220 Инцизия на Бартолинов абсцес бр. 60,00 лв.    
ZU97847 Сваляне на конци от оперативна рана бр. 20,00 лв.    
ZU93535 Превръзка бр. 12,00 лв.    
ZU88783 Фетална морфология-4D ехография бр. 60,00 лв.    
ZU8871F Доплерехография бр. 36,00 лв.    
ZZ050158 Ехографски ранен скрининг на бременни бр. 36,00 лв.    
ZU87820 Хистеросалпингография бр. 160,00 лв.    
ZZ0501207 NST (Запис на детски сърдечни тонове) бр. 20,00 лв.    
  Очни болести
ZZ050159 Поставяне на капки в очите бр. 3,60 лв.    
ZZ050160 Туширане на миглени ръбове бр. 12,00 лв.    
ZZ050161 Изследване на вътреочно налягане бр. 24,00 лв.    
ZU95110 Изследване на очни дъна бр. 24,00 лв.    
ZZ050162 Отстраняване на чуждо тяло от око /не влиза прегледа от лекар, който се заплаща отделно/ бр. 18,00 лв.    
ZZ050163 Шев на кожа и подкожие в областта на главата и клепачите бр. 60,00 лв.    
ZU93535 Превръзка бр. 12,00 лв.    
ZU97847 Сваляне на конци от оперативна рана бр. 18,00 лв.    
ZU1091Z Субконюктивна инжекция бр. 6,00 лв.    
ZU09421 Промивка на слъзни пътища бр. 12,00 лв.    
ZZ01Z34 Парабулбарна и ретробулбарна инжекция бр. 12,00 лв.    
ZZ050164 Изписване на очила /не влиза прегледа от специалист, който се заплаща отделно/ бр. 6,00 лв.    
ZU95061 Изследване на цветно зрение с цветни таблици бр. 6,00 лв.    
ZU95062 Оптична кохерентна томография бр. 96,00 лв.    
  Анестезиология и реанимация
ZZ050166 Блокада на отделни нерви и сплитове бр. 30,00 лв.    
ZU03913 Епидурална и спинална анестезия бр. 60,00 лв.    
ZU39960 Венозна анестезия бр. 60,00 лв.    
ZZ050167 Инхалационна анестезия бр. 120,00 лв.    
ZU99295 Вземане на венозна кръв бр. 2,50 лв.    
ZU38981 Вземане на артериална кръв бр. 18,00 лв.    
ZU99291 Венозна инжекция бр. 10,00 лв.    
ZU7788F Мускулна и подкожна инжекция бр. 6,00 лв.    
ZU9929A Венозна инфузия на медикаменти и разтвори бр. 12,00 лв.    
ZU3899G Поставяне на абокат бр. 12,00 лв.    
ZZ050168 Поставяне на централен венозен катетър бр. 60,00 лв.    
ZZ050169 Поставяне на ларингеална тръба /интубация / бр. 24,00 лв.    
  Урология
ZU57943 Катетеризация на мъж бр. 18,00 лв.    
ZU57944 Катетеризация на жена бр. 12,00 лв.    
ZU57322 Уретроцистоскопия бр. 60,00 лв.    
ZZ050170 Фимоза-дилатация и мануална аблация на препуциум бр. 24,00 лв.    
ZU86092 Инцизия на флегмон бр. 24,00 лв.    
ZU89741 Инцизия на скротален абсцес бр. 48,00 лв.    
ZU96492 Инстилация на лекарство в пикочен мехур бр. 24,00 лв.    
ZZ050171 Пункция на хидроцеле и сперматоцеле бр. 48,00 лв.    
ZU55932 Смяна на нефростомен катетър бр. 48,00 лв.    
ZU97630 Смяна на цистостомен катетър бр. 48,00 лв.    
ZU57111 Поставяне и смяна на цистофикс бр. 60,00 лв.    
ZU98190 Отстраняване на чуждо тяло от уретра бр. 36,00 лв.    
ZU89737 Електрокоагулация на тумор /полип/ бр. 96,00 лв.    
ZU57331 Вземане на биопсичен материал от пикочен мехур бр. 24,00 лв.    
ZU580Z0 Уретротомия при стриктура бр. 30,00 лв.    
ZU58230 Вземане биопсичен материал от уретра бр. 24,00 лв.    
ZZ01Z5L Биопсия на простата бр. 60,00 лв.    
ZU93535 Превръзка бр. 12,00 лв.    
ZZ050153 Превръзка с дренаж бр. 18,00 лв.    
ZU99302 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочен мехур проц. 350,00 лв.    
ZU99303 Трансуретрална простатектомия проц. 350,00 лв.    
ZU99304 Отворена трансуретрална простатектомия проц. 400,00 лв.    
ZU99305 Уретероскопия с отстраняване на обструкция проц. 300,00 лв.    
ZU99306 Уретероскопия с лазерна фрагментация в уретера проц. 500,00 лв.    
ZU99307 Флексибилна уретероскопия с лазерна фрагментация проц. 600,00 лв.    
ZU99308 Лазерна литотрипсия в пикочен мехур проц. 300,00 лв.    
ZU99309 Механична литотрипсия в пикочен мехур проц. 200,00 лв.    
ZU99310 Хидроцеле проц. 300,00 лв.    
ZU99311 Варикоцеле проц. 400,00 лв.    
ZU99312 Циркумцизия проц. 300,00 лв.    
ZU99313 Освобождаване на уретрална стриктура проц. 150,00 лв.    
ZU99314 Евакуация на бъбречна киста проц. 200,00 лв.    
ZU99315 Отворени операции на бъбрек/уретер проц. 500,00 лв.    
ZU99316 Отворени операции на пикочен мехур проц. 500,00 лв.    
  УНГ болести
ZU31421 Индиректна ларингоскопия бр. 12,00 лв.    
ZU22011 Пункция и аспирация на максиларен синус бр. 60,00 лв.    
ZU21010 Носна тампонада предна бр. 24,00 лв.    
ZZ050172 Носна тампонада задна бр. 24,00 лв.    
ZZ050173 Поставяне на лекарства във външен слухов проход бр. 6,00 лв.    
ZU27240 Биопсия от устна кухина бр. 24,00 лв.    
ZU21220 Вземане на биопсичен материал от нос бр. 24,00 лв.    
ZZ050174 Вземане на биопсичен материал от хипофарингс и ларингс бр. 36,00 лв.    
ZZ050175 Директна синусоскопия бр. 24,00 лв.    
ZZ050176 Изследване на слуха с камертон бр. 12,00 лв.    
GSR9541X Аудиометрия бр. 24,00 лв.    
ZU96520 Промивка на ухо /отстраняване на церумен/ бр. 12,00 лв.    
ZU20090 Парацентеза бр. 24,00 лв.    
ZU93535 Превръзка бр. 12,00 лв.    
  Процедури и манипулации от областта на хирургията
ZU70230 Пункция на Дъгласово пространство бр. 60,00 лв.    
ZU03310 Лумбална пункция бр. 60,00 лв.    
ZZ050177 Стернална пункция бр. 60,00 лв.    
ZU54910 Коремна пункция бр. 60,00 лв.    
ZU34041 Плеврална пункция бр. 60,00 лв.    
ZU89554 Пункция на хематом бр. 24,00 лв.    
ZU06112 Пункционна биопсия на щитовидна жлеза бр. 60,00 лв.    
ZU85111 Вземане на биопсия от гърда бр. 60,00 лв.    
ZU40111 Вземане на биопсичен материал от лимфен възел бр. 60,00 лв.    
ZZ050178 Хирургична обработка на рана без шев-залепване бр. 24,00 лв.    
ZZ050179 Хирургична обработка на рана с шев бр. 48,00 лв.    
ZZ050180 Ексцизионна обработка на рани бр. 24,00 лв.    
ZU54621 Вторичен шев при гранулираща рана бр. 18,00 лв.    
ZU97847 Сваляне на конци от оперативна рана бр. 18,00 лв.    
ZZ050181 Инцизия на повърхностно разположени процеси в меките тъкани бр. 24,00 лв.    
ZZ050182 Ексцизия на повърхностно разположени процеси в меките тъкани –доброкачествени тумори бр. 60,00 лв.    
ZZ050183 Диагностична пункция на процеси в меките тъкани бр. 18,00 лв.    
ZU86233 Отстраняване на нокът, нокътно легло, нокътна гънка бр. 60,00 лв.    
ZU86041 Инцизия на подкожен панарициум или паронихия бр. 24,00 лв.    
ZU86284 Поставяне, промивка и смяна на раневи дренаж, тампонада бр. 24,00 лв.    
ZU86283 Диагностика и обработка на фистули бр. 24,00 лв.    
ZZ050184 Отстраняване на чуждо тяло от меки тъкани бр. 24,00 лв.    
ZU850Z1 Инцизия на гръдна жлеза бр. 60,00 лв.    
ZU49410 Репозиция на хемороиди бр. 24,00 лв.    
ZU89341 Мануално изследване на ректум бр. 12,00 лв.    
ZU96380 Мануално отстраняване на фекални маси бр. 24,00 лв.    
ZU96071 Поставяне на назогастрична сонда бр. 24,00 лв.    
ZU96390 Очистителна клизма бр. 18,00 лв.    
ZU96192 Ректална тампонада бр. 18,00 лв.    
ZU93562 Компресивна превръзка бр. 12,00 лв.    
ZZ050153 Превръзка с дренаж бр. 18,00 лв.    
ZU99380 Прилагане на тетаничен анатоксин бр. 6,00 лв.    
  Инфекциозни болести
ZU98201 Отстраняване на кърлеж бр. 18,00 лв.    
ZZ242Z0 Противобясна ваксина – еднократен прием бр. 4,00 лв.    
ZZ050185 Курс противобясна ваксина бр. 24,00 лв.    
  Физиотерапия
ZU93130 Постизометрична релаксация бр. 12,00 лв.    
ZU93040 ММТ бр. 12,00 лв.    
ZZ050186 Измервания /ъглометрия, сантиметрия/ бр. 6,00 лв.    
ZZ050187 Инхалация – на процедура на процедура 6,00 лв.    
ZU93113 Обща укрепваща гимнастика – на процедура на процедура 5,00 лв.    
ZU93120 Аналитична гимнастика – на процедура на процедура 9,00 лв.    
ZU93140 ЛФК със специализирани методи – на процедура на процедура 10,00 лв.    
ZU93178 Масаж – на процедура на процедура 15,00 лв.    
ZZ050188 Частичен масаж – на две и повече полета бр. 18,00 лв.    
ZU93172 Масаж /специализирани техники, акупресура, зонотерапия,  рефлекторен масаж / бр. 15,00 лв.    
ZZ050189 Апаратен масаж бр. 9,00 лв.    
ZU042Z0 Криотерапия бр. 6,00 лв.    
ZZ050190 НИМП на поле, УВЧ, МВТ - радар бр. 6,00 лв.    
ZZ050191 ДД, СМТ, ИТ, Електрофореза бр. 8,00 лв.    
ZZ050192 Електростимулации – периферен нерв бр. 12,00 лв.    
ZU93386 Електростимулация на повече от един нерв бр. 15,00 лв.    
ZZ050193 Електростимулация при системни заболявания бр. 15,00 лв.    
ZZ050194 Електростимулация - неденервирана мускулатура бр. 10,00 лв.    
ZZ050195 Електростимулация на над 5 полета бр. 18,00 лв.    
ZZ050196 Процедури с токове на Д,АРСОНВАЛ бр. 9,00 лв.    
ZU00090 Ултразвук на поле бр. 8,00 лв.    
ZZ050197 Ултразвук на става, гръбначен стълб бр. 8,00 лв.    
ZZ050198 Ултразвук на гласни връзки бр. 6,00 лв.    
ZZ050199 Ултразвук на повече полета – на всяко поле по бр. 4,00 лв.    
ZZ050200 Облъчване със солукс, общи и еритемни УВО и др. бр. 6,00 лв.    
ZU99822 Снемане и отчитане на биодоза бр. 5,00 лв.    
ZU93330 Подводен масаж /тангентор/ бр. 18,00 лв.    
ZU93355 Парафинолечение бр. 5,00 лв.    
  Диализни процедури на пациенти хоспитализирани в други лечебни заведения
ZZ00001 Хемодиализа на пациенти хоспитализирани в други лечебни заведения на процедура 250,00 лв.    
ZZ00002 Перитонеална диализа с апарат на пациенти хоспитализирани в други лечебни заведения на процедура 220,00 лв.    
ZZ00003 Перитонеална диализа без апарат на пациенти хоспитализирани в други лечебни заведения на процедура 180,00 лв.    
ZZ00004 Поставяне на катетър за диализа на пациенти хоспитализирани в други лечебни заведения на процедура 70,00 лв.    
ZZ00005 Труд диализен екип /работен ден/ за диализни процедури на пациенти хоспитализирани в други лечебни заведения на процедура 220,00 лв.    
ZZ00006 Труд диализен екип /почивен ден/ за диализни процедури на пациенти хоспитализирани в други лечебни заведения на процедура 260,00 лв.    
ZZ00007 Труд диализен екип /национален празник/ за диализни процедури на пациенти хоспитализирани в други лечебни заведения на процедура 325,00 лв.    
Забележка: транспорта на пациентите нуждаещи се от диализно лечение или апаратурата и диализния екип е за сметка на възлагащото лечебно заведение.      
  Други
ZZ0501206 Оценка състоянието на пациент и вземането на биологична проба (кръв) за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози.   40,00 лв.    
ZZ050203 ВИП - стая в АГ отделение /не включва лечението/ /с ДДС/ на ден 45,00 лв.    
ZZ050216 ВИП – стая №3 в АГ отделение /не включва лечението/  /с ДДС/ на ден 50,00 лв.    
ZZ050204 ВИП – стая в отделение по хирургия /не включва лечението/  /с ДДС/ на ден 48,00 лв.    
ZZ050205 Обратно осмотична вода /отделение Хемодиализа/ литър 2,40 лв.    
ZZ0501208 Киршнерова игла бр. 9,00 лв.    
  Заплащане за медицинско изделие и/или консуматив   Заплаща се по доставна цена за тези, които не се поемат от НЗОК или се доплаща разликата в случай, че НЗОК заплаща определена сума за вложеното изделие.    
ZZ0501202 Транспорт със санитарен автомобил/линейка – за 1 км.  /с ДДС/ км. 30,00 + 1,20 за всеки изминат километър    
ZZ0501203 Транспорт със санитарен автомобил/линейка в рамките на града  /с ДДС/ бр. 30,00 лв.    
ZZ0501204 Придружител при транспорт – мед. сестра бр. 25,00 лв.    
ZZ0501205 Придружител при транспорт – лекар   50,00 лв.    
  Стерилизация - контейнери /с ДДС/
ZZ00016 Стерилизация - малък контейнер бр. 7,00 лв.    
ZZ00017 Стерилизация - среден контейнер бр. 14,00 лв.    
ZZ00018 Стерилизация - голям контейнер бр. 28,00 лв.    
  Стерилизация - пакети с фолио /с ДДС/
ZZ00019 Стерилизация - пакет с фолио размер 10/15 бр. 1,50 лв.    
ZZ00020 Стерилизация - пакет с фолио размер 10/20 бр. 1,70 лв.    
ZZ00021 Стерилизация - пакет с фолио размер 10/30 бр. 2,00 лв.    
ZZ00022 Стерилизация - пакет с фолио размер 10/40 бр. 2,20 лв.    
ZZ00023 Стерилизация - пакет с фолио размер 10/50 бр. 2,40 лв.    
ZZ00024 Стерилизация - пакет с фолио размер 10/60 бр. 2,70 лв.    
ZZ00025 Стерилизация - пакет с фолио размер 10/80 бр. 2,90 лв.    
ZZ00026 Стерилизация - пакет с фолио размер 10/100 бр. 3,20 лв.    
ZZ00027 Стерилизация - пакет с фолио размер 10/120 бр. 3,40 лв.    
ZZ00028 Стерилизация - пакет с фолио размер 10/130 бр. 3,60 лв.    
ZZ00029 Стерилизация - пакет с фолио размер 15/15 бр. 2,80 лв.    
ZZ00030 Стерилизация - пакет с фолио размер 15/20 бр. 3,20 лв.    
ZZ00031 Стерилизация - пакет с фолио размер 15/30 бр. 3,50 лв.    
ZZ00032 Стерилизация - пакет с фолио размер 15/40 бр. 3,90 лв.    
ZZ00033 Стерилизация - пакет с фолио размер 15/50 бр. 4,20 лв.    
ZZ00034 Стерилизация - пакет с фолио размер 20/15 бр. 3,90 лв.    
ZZ00035 Стерилизация - пакет с фолио размер 20/20 бр. 4,40 лв.    
ZZ00036 Стерилизация - пакет с фолио размер 20/30 бр. 4,80 лв.    
ZZ00037 Стерилизация - пакет с фолио размер 20/40 бр. 5,30 лв.    
ZZ00038 Стерилизация - пакет с фолио размер 20/50 бр. 5,80 лв.    
ZZ00039 Стерилизация - пакет с фолио размер 25/15 бр. 5,20 лв.    
ZZ00040 Стерилизация - пакет с фолио размер 25/20 бр. 5,80 лв.    
ZZ00041 Стерилизация - пакет с фолио размер 25/30 бр. 6,40 лв.    
ZZ00042 Стерилизация - пакет с фолио размер 25/40 бр. 7,00 лв.    
ZZ00043 Стерилизация - пакет с фолио размер 25/50 бр. 7,60 лв.    
ZZ00044 Стерилизация - пакет с фолио размер 25/60 бр. 8,20 лв.    
ZZ00045 Стерилизация - пакет с фолио размер 30/50 бр. 9,70 лв.    
  Придружители/постове/леглодни
ZZ050206 Придружител по желание на болен лежащ в „МБАЛ-Пазарджик” АД – без ползване на легло   /с ДДС/ на ден 7,20 лв.    
ZFBA006 Придружител по желание на болен лежащ в „МБАЛ-Пазарджик” АД – с  ползване на легло  /с ДДС/ на ден 28,80 лв.    
ZFBA005 Придружител по желание на болен лежащ в Отделението по акушерство и гинекология /с ДДС/ на ден 48,00 лв.    
Забележка: От таксата за придружител се освобождава придружител на инвалидизирани пациенти с признато от ТЕЛК /НЕЛК право на придружител, както и на инвалидизирани пациенти с двигателни увреждания. От таксата за придружител са освободени: придружител на дете до 1 месец, майки кърмачки на деца до 1 год. и придружител на дете с хронично заболяване. Ползването на легло от придружител е възможно при наличие на свободни легла в стационара
ZFBA001 При желание индивидуален сестрински пост /12 часа/ дежурство 50,00 лв.    
ZFBA002 При желание индивидуален санитарски пост /12 часа/ дежурство 25,00 лв.    
  Лечение на преведен пациент: Пациенти се превеждат в „МБАЛ-Пазарджик АД, само след задължителна консултация със специалист от съответното отделение и знанието на директора на болницата или упълномощено от него лице! Цената на услугата се формира като сума от стойността на леглоден и вложените медикаменти и консумативи по разходен лист.    Брой леглодни + разходи в лева по разходен лист    
*Забележка: Не се отнася за пациенти приведени по КП      
ZFBA003 Леглоден /в отделение без ОАИЛ / на ден 65,00 лв.    
Забежка:  Горепосочената цена на леглоден не включва операции, скъпоструващи изследвания и лечение със скъпоструващи медикаменти и консумативи. Горепосочената цена включва само хотелска част, храна и обслужване от среден и младши медицински персонал.      
ZZ050207 Копие на документ - едностранно бр. 0,50 лв. /с ДДС/    
ZZ050208 Копие на документ - двустранно бр. 0,80 лв.  /с ДДС/    
ZZ050209 Официално копие на епикриза или други документи предадени в архив - за страница страница 2,50 лв.  /с ДДС/    
ZZ050210 Пълно копие от История на заболяване - с ДДС бр. 24,00 лв. /с ДДС/    
ZZ050211 Удостоверяване на подписите на родители при припознаване на новородено дете бр. 6,00 лв. /с ДДС/    
ZM00016 Копие от образни изследвания на електронен носител (диск) бр. 12,00 лв. /с ДДС/    
ZZ050237 Ползване на телевизия за 24 часа 3,00 лв. /с ДДС/    
Лечение на здравнонеосигурени пациенти и чужди граждани, за които не се прилагат правилата за координация на системите за социална сигурност и РБългария не е страна по международен договор.
  Клинични пътеки
K17001Z КП № 1  Стационарни грижи при бременност с повишен риск   795,00 лв.    
K17002Z КП № 2  Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск - без извършване на диагностични процедури с кодове 75.1, 75.33 и 75.35   1 242,00 лв.    
K17003Z КП № 3  Оперативни процедури за задържане на бременност   378,00 лв.    
K17004.1Z КП № 4.1  Преждевременно прекъсване на бременността: при прекъсване на бременността до 13 г.с. вкл.   383,00 лв.    
K17004.2Z КП № 4.2  Преждевременно прекъсване на бременността: при прекъсване на бременността над 13 г.с.   581,00 лв.    
K10005.1Z Нормално раждане   1 566,00 лв.    
K10005.2Z Раждане чрез цезарово сечение   1 080,00 лв.    
K17006Z КП № 6  Грижи за здраво новородено дете   648,00 лв.    
K17007Z КП № 7  Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 гр., първа степен на тежест   1 479,00 лв.    
K17008Z КП № 8  Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 гр., втора степен на тежест   2 202,00 лв.    
K17009Z КП № 9  Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 гр. до 2499 гр., първа степен на тежест   1 807,00 лв.    
K17010Z КП № 10  Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 гр. до 2499 гр., втора степен на тежест   2 384,00 лв.    
K17011Z КП № 11  Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама   6 547,00 лв.    
K17012Z КП № 12  Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии за деца до 28 ден от раждането   2 384,00 лв.    
K17013Z КП № 13  Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест   3 650,00 лв.    
K17014Z КП № 14  Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест   6 306,00 лв.    
K17015.1Z КП № 15.1  Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант - само за новородени над 1200 грама   6 503,00 лв.    
K17015.2Z КП № 15.2  Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант - само за новородени над 1200 грама.   11 601,00 лв.    
K17016Z КП № 16  Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение - само за пациенти над 18 години   702,00 лв.    
K19017.1Z КП № 17.1  Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години   1 134,00 лв.    
K19018.1Z КП № 18.1  Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация за лица над 18 години   1 944,00 лв.    
K19020.1Z КП № 20.1  Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години   4 536,00 лв.    
K17024Z КП № 24  Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове - само за пациенти над 18 години   1 620,00 лв.    
K17025Z КП № 25  Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване   1 404,00 лв.    
K17026Z КП № 26  Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение   4 320,00 лв.    
K17027Z КП № 27  Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик   3 305,00 лв.    
K17028Z КП № 28  Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение   5 724,00 лв.    
K17029Z КП № 29  Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация   1 004,00 лв.    
K19030.1Z КП № 30.1  Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица над 18 години   2 294,00 лв.    
K19031.1Z КП № 31.1  Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит при лица над 18 години   6 480,00 лв.    
K19032.1Z КП № 32.1  Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда за лица над 18 години   928,00 лв.    
K17033Z КП № 33  Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения - само за пациенти над 18 години   702,00 лв.    
K17036Z КП № 36  Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик - само за пациенти над 18 години   1 150,00 лв.    
K17037Z КП № 37  Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик - само за пациенти над 18 години   3 948,00 лв.    
K17038Z КП № 38  Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест - остра екзацербация   1 080,00 лв.    
K17039Z КП № 39  Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст   1 404,00 лв.    
K17040.1Z КП № 40.1  Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18 годишна възраст   972,00 лв.    
K17040.2Z КП № 40.2  Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18 годишна възраст   1 188,00 лв.    
K17041.1Z КП № 41.1  Диагностика и лечение на алергични на дихателната система при лица над 18 години   670,00 лв.    
K17041.2Z КП № 41.2  Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години   886,00 лв.    
K17042.1Z КП № 42.1  Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо- белодробната система при лица над 18 години   1 545,00 лв.    
K17044Z КП № 44  Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията - само за процедури с кодове 31.93 и 98.15   1 404,00 лв.    
K17045Z КП № 45  Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система   1 155,00 лв.    
K19047.1Z КП № 47.1  Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години   2 700,00 лв.    
K17048Z КП № 48  Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст   1 512,00 лв.    
K17049Z КП № 49  Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст   1 226,00 лв.    
K19050.1Z КП № 50.1  Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години   1 404,00 лв.    
K17051Z КП № 51.1  Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза при лица над 18 години   3 768,00 лв.    
K19052.1Z КП № 52.1  Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години   2 268,00 лв.    
K19053.1Z КП № 53.1  Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 години   2 268,00 лв.    
K19054.1Z КП № 54.1  Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица над 18 години   8 640,00 лв.    
K19056.1Z КП № 56.1  Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години   864,00 лв.    
K19057.1Z КП № 57.1  Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години   3 240,00 лв.    
K19057.2Z КП № 57.2  Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години - без пациенти на възраст до 28-миа ден от раждането   3 888,00 лв.    
K17060Z КП № 60  Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък - само за пациенти над 18 години   1 026,00 лв.    
K17061Z КП № 61  Диагностика и лечение на мултиплена склероза - само за пациенти над 18 години   1 101,00 лв.    
K19062.1Z КП № 62.1  Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 години   860,00 лв.    
K19062.2Z КП № 62.2  Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица под 18 години   976,00 лв.    
K19063.1Z КП № 63.1  Лечение на епилептичен статус при лица над 18 години   1 404,00 лв.    
K19063.2Z КП № 63.2  Лечение на епилептичен статус при лица под 18 години   1 728,00 лв.    
K17064.1Z КП № 64.1  Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми припри лица над 18 години   894,00 лв.    
K19065.1Z КП № 65.1  Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица над 18 години   10 476,00 лв.    
K19066.1Z КП № 66.1  Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица над 18 години   10 800,00 лв.    
K17067Z КП № 67  Диагностика и лечение на паркинсонова болест   594,00 лв.    
K19068.1Z КП № 68.1  Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт за лица над 18 години   572,00 лв.    
K19068.2Z КП № 68.2  Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт за лица под 18 години   659,00 лв.    
K19069.1Z КП № 69.1  Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт за лица над 18 години   886,00 лв.    
K19070.1Z КП № 70.1  Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит за лица над 18 години - без код **88.74    2 210,00 лв.    
K19071.1Z КП № 71.1  Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво за лица над 18 години - без код **88.74   562,00 лв.    
K19072.1Z КП № 72.1  Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица над 18 години   1 080,00 лв.    
K19073.1Z КП № 73.1  Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума за лица над 18 години   2 422,00 лв.    
K19074.1Z КП № 74.1  Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица над 18 години   1 350,00 лв.    
K19075.1Z КП № 75.1  Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) за лица над 18 години   1 989,00 лв.    
K19076.1Z КП № 76.1  Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания за лица над 18 години   1 188,00 лв.    
K17078.1Z КП № 78.1  Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години   1 115,00 лв.    
K19079.1Z КП № 79.1  Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица над 18 години   558,00 лв.    
K17084Z КП № 84  Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит при лица над 18 години   1 080,00 лв.    
K17084Z КП № 84  Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит при лица под 18 години   1 080,00 лв.    
K17087.1Z КП № 87.1  Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години   1 660,00 лв.    
K17087.2Z КП № 87.2  Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години   2 130,00 лв.    
K17088.1Z КП № 88.1  Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години   899,00 лв.    
K17088.2Z КП № 88.2  Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години   1 008,00 лв.    
K17092Z КП № 92  Диагностика и лечение на тежкопротичащи булозни дерматози   1 075,00 лв.    
K17093Z КП № 93  Диагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата   767,00 лв.    
K17094Z КП № 94  Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис - обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен   813,00 лв.    
K17096Z КП № 96  Лечение на кожни прояви при съединителнотъканни заболявания и васкулити   710,00 лв.    
K17097Z КП № 97  Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин   540,00 лв.    
K17098Z КП № 98  Диагностика и лечение на остропротичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром    1 210,00 лв.    
K17099Z КП № 99  Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги   1 072,00 лв.    
K17100Z КП № 100  Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е - без код по МКБ-10 В 15.0 и без пациенти на възраст до 28-мия ден от раждането   2 026,00 лв.    
K17101Z КП № 101  Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В. С и D - без кодове по МКБ-10 В16.0 и В16.2 и без пациенти на възраст до 28-мия ден от раждането   2 308,00 лв.    
K17102Z КП № 102  Диагностика и лечение на паразитози - без кодове (3-то ниво) В74.0, В74.1, В74.2, В74.3, В74.4, В74.8 и В79.   1 248,00 лв.    
K17103Z КП № 103  Диагностика и лечение на покривни инфекции - без кодове по МКБ-10 А35, А82.0 и А82.1   1 248,00 лв.    
K17104Z КП № 104  Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остропротичащи, с усложнения   1 512,00 лв.    
K17105Z КП № 105  Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески   1 728,00 лв.    
K17106.1Z КП № 106.1  Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица над 18 години   873,00 лв.    
K17106.2Z КП № 106.2  Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица под 18 години   1 009,00 лв.    
K17107Z КП № 107  Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови   1 189,00 лв.    
K17108Z КП № 108  Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне   4 127,00 лв.    
K17111Z КП № 111  Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст   648,00 лв.    
K17113.1Z КП № 113.1  Диагносктика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 48 часа   335,00 лв.    
K17113.2Z КП № 113.2  Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни   678,00 лв.    
K17114Z КП № 114  Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма   3 402,00 лв.    
K17115Z КП № 115  Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми   4 644,00 лв.    
K17130Z КП № 130  Оперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност - без процедури с кодове 15.11(42833-00); 15.12 (42833-00); 15.13(42833-00);15.19(42833-00); 15.21(42833-00); 15.22(42833-00); 15.29 (42833-00); 15.3;( 42839-00,42839-01) 15.4(42839-00, 42839-01); 15.5(42833-00); 15.9(90081-00)   540,00 лв.    
K17131Z КП № 131  Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност   940,00 лв.    
K17133Z КП № 133  Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми   432,00 лв.    
K17134Z КП № 134  Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му   403,00 лв.    
K17137Z КП № 137  Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност   2 052,00 лв.    
K17138Z КП № 138  Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност   923,00 лв.    
K17139Z КП № 139  Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести   767,00 лв.    
K19140.1Z КП № 140.1  Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица над 18 години   270,00 лв.    
K19140.2Z КП № 140.2  Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица под 18 години   307,00 лв.    
K17141Z КП № 141  Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур   1 535,00 лв.    
K17143Z КП № 143  Трансуретрална простатектомия   1 658,00 лв.    
K17144Z КП № 144  Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения   1 904,00 лв.    
K17145Z КП № 145  Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища   1 206,00 лв.    
K17146Z КП № 146  Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система   4 131,00 лв.    
K17147Z КП № 147  Оперативни процедури върху мъжка полова система   1 026,00 лв.    
K17148Z КП № 148  Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност   3 684,00 лв.    
K17149Z КП № 149  Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност   1 724,00 лв.    
K17150Z КП № 150  Оперативни процедури при инконтиненция на урината    1 089,00 лв.    
K17151Z КП № 151  Реконструктивни операции в урологията   1 798,00 лв.    
K17152Z КП № 152  Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища   912,00 лв.    
K17153Z КП № 153  Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища    1 652,00 лв.    
K17154Z КП № 154  Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност   4 261,00 лв.    
K17155Z КП № 155  Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност   1 620,00 лв.    
K17158Z КП № 158  Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани - КП може да се изпълнява в отделение по Ортопедия и травматология; в отделение Хирургия - без планови операции на пациенти до 9 години   842,00 лв.    
K17159Z КП № 159  Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система   1 707,00 лв.    
K17160Z КП № 160  Нерадикално отстраняване на матката   1 620,00 лв.    
K17161Z КП № 161  Радикално отстраняване на женски полови органи   2 324,00 лв.    
K17162Z КП № 162  Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи   1 350,00 лв.    
K17163Z КП № 163  Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи - без код 71. 71 при деца под 9 годишна възраст   717,00 лв.    
K17164Z КП № 164  Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената - без код 70.79 при деца под 9 годишна възраст   1 296,00 лв.    
K17165Z КП № 165  Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход   810,00 лв.    
K17166Z КП № 166  Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената   1 296,00 лв.    
K17169Z КП № 169  Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок   3 024,00 лв.    
K17170Z КП № 170  Интензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването   12 704,00 лв.    
K17171Z КП № 171  Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години   4 428,00 лв.    
K17172Z КП № 172  Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години - само при спешни животозастрашаващи травматични състояния   7 408,00 лв.    
K17173Z КП № 173  Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години   3 269,00 лв.    
K17174Z КП № 174  Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години - само при спешни животозастрашаващи травматични състояния   4 187,00 лв.    
K17175Z КП № 175  Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретрбперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години   4 715,00 лв.    
K17176Z КП № 176  Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години - само в условия на спешност   6 130,00 лв.    
K17177Z КП № 177  Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години   1 944,00 лв.    
K17178Z КП № 178  Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години - само в условия на спешност   2 900,00 лв.    
K17179Z КП № 179  Оперативни процедури върху апендикс - за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст   1 188,00 лв.    
K17180Z КП № 180  Хирургични интервенции за затваряне на стома - само за пациенти над 18 години   1 107,00 лв.    
K17181Z КП № 181  Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство - за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст   804,00 лв.    
K17182Z КП № 182  Оперативни процедури при хернии - само за пациенти над 18 години   1 134,00 лв.    
K17183Z КП № 183  Оперативни процедури при хернии с инкарцерация - за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст   1 333,00 лв.    
K17184Z КП № 184  Конвенционална холецистектомия - за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст   1 921,00 лв.    
K17185Z КП № 185  Лапароскопска холецистектомия - за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст   1 490,00 лв.    
K17186Z КП № 186  Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища - за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст   3 748,00 лв.    
K17187Z КП № 187  Оперативни процедури върху черен дроб - КП може да се изпълнява само за код 50.61 в условията на спешност   5 031,00 лв.    
K17188Z КП № 188  Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест - за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст   2 530,00 лв.    
K17189Z КП № 189  Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност - в условия на спешност за код 52.22   6 945,00 лв.    
K17190Z КП № 190  Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност - за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст   2 600,00 лв.    
K17191.1Z КП № 191.1  Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години   1 795,00 лв.    
K17191.2Z КП № 191.2  Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години - само за кодове на процедури 41.43 и 41.5 в условия на спешност   2 431,00 лв.    
K17192Z КП № 192  Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции - за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст   1 928,00 лв.    
K17194Z КП № 194  Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия - без планови операции и операции за вродени малформации на деца до 9 години   644,00 лв.    
K17195Z КП № 195  Оперативно лечение при остър перитонит - за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст   3 685,00 лв.    
K17196Z КП № 196  Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси - за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст   2 595,00 лв.    
K17197Z КП № 197  Консервативно лечение при остри коремни заболявания - за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст и без пациенти с диагноза К65.0   940,00 лв.    
K17199.1Z КП № 199.1  Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени новообразувания - само за пациенти над 18 години   958,00 лв.    
K17199.2Z КП № 199.2  Лечение на тумори на кожа и лигавици - доброкачествени новообразувания - само за пациенти над 18 години   463,00 лв.    
K17200Z КП № 200  Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния - само за пациенти над 18 години   1 620,00 лв.    
K17204Z КП № 204  Тежка черепно-мозъчна травма - оперативно лечение   5 889,00 лв.    
K17205Z КП № 205  Тежка черепно-мозъчна травма - консервативно поведение   2 359,00 лв.    
K17207Z КП № 207  Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин   3 413,00 лв.    
K17208Z КП № 208  Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми   664,00 лв.    
K17209Z КП № 209  Хирургично лечение при травма на главата - КП ще се изпълнява в отделение Неврохирургия; в отделение Хирургия - само за пациенти над 18 години   1 732,00 лв.    
K17210Z КП № 210  Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) - оперативно лечение - КП ще се изпълнява в отделение Неврохирургия; в отделение Ортопедия и травматология само за кодове 04.03, 04.07, 04.2, 04.3, 04.43, 04.44, 04.49, 04.5, 04.6, 04.74, 04.75, 04.76, 05.29   1 305,00 лв.    
K17211Z КП № 211.1  Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност - без невронавигация   3 996,00 лв.    
K17212Z КП № 212  Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции със среден обем и сложност   2 700,00 лв.    
K17216Z КП № 216  Спешни състояния в гръдната хирургия - само за пациенти над 18 години   981,00 лв.    
K17217.1Z КП № 217.1  Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник - само в условия на спешност за процедури с кодове по МКБ-9 КМ: 78.59; 79.25; 79.29; 79.35; 79.36; 79.55; 79.86; 79.87, 81.40; 81.42; 81.43   3 240,00 лв.    
K17218Z КП № 218  Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става   1 890,00 лв.    
K17219Z КП № 219  Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност   1 404,00 лв.    
K17220Z КП № 220.1  Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност - само за процедури с кодове по МКБ-9 КМ: 77.12: 77.13; 77.22; 77.23; 77.32; 77.33; 79.31; 79.51; 79.81; 79.82; 79.83; 80.81; 80.82; 80.83; 81.23; 81.24; 81.25; 81.71; 81.73; 81.74; 81.82; 82.35; 83.63; 83.87; 83.88; 84.04; 84.05; 84.06; 84.07; 84.3 в условия на спешност   1 512,00 лв.    
K19220.2Z КП № 220.2  Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност при повече от един пръст (лъч) - само за процедури с кодове по МКБ-9 КМ: 77.12: 77.13; 77.22; 77.23; 77.32; 77.33; 79.31; 79.51; 79.81; 79.82; 79.83; 80.81; 80.82; 80.83; 81.23; 81.24; 81.25; 81.71; 81.73; 81.74; 81.82; 82.35; 83.63; 83.87; 83.88; 84.04; 84.05; 84.06; 84.07; 84.3 в условия на спешност   1 728,00 лв.    
K17222Z КП № 222  Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник - кодове 79.11, 79.12, 79.32 ще се изпълняват само в условията на спешност   756,00 лв.    
K17225Z КП № 225  Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност   2 052,00 лв.    
K17226Z КП № 226  Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност - КП ще се изпълнява в отделение по УНГ само за процедури с кодове: *21.84, *21.85: 21.87; *21.89, *25.2; *26.30, *26.31, *27.32, *27.42, *27.43, *27.56, *27.57, *27.59, *31.29; *38.82; *39.31; 40.3, 86.4, *86.63   1 180,00 лв.    
K17227Z КП № 227  Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност   1 188,00 лв.    
K17228Z КП № 228  Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията   918,00 лв.    
K17229Z КП № 229  Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област   534,00 лв.    
K17232Z КП № 232  Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца   874,00 лв.    
K17235Z КП № 235  Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) - без лечение на деца до 5 годишна възраст   846,00 лв.    
K19244.1Z КП № 244.1  Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии за лица над 18 години - без кодове *99.71, 99.72, 99.73, 99.74   978,00 лв.    
K17254Z КП № 254  Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето   86,00 лв.    
K17255Z КП № 255  Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции - само за пациенти над 18 години   84,00 лв.    
K17256Z КП № 256  Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето   130,00 лв.    
K17257Z КП № 257  Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистирагцо/хронично/вегетативно състояние   145,00 лв.    
K17258Z КП № 258  Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централната нервна система   63,00 лв.    
K17259Z КП № 259  Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферната нервна система   63,00 лв.    
K20260.1Z КП № 260.1  Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа   108,00 лв.    
K17261Z КП № 261  Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия   615,00 лв.    
K17262Z КП № 262  Физикална терапия и рехабилитация на болести на централната нервна система   741,00 лв.    
K20263.1Z КП № 263.1  Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферната нервна система   486,00 лв.    
K17264Z КП № 264  Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и следоперативни интервенции - само за пациенти над 18 години   700,00 лв.    
K20265.1Z КП № 265.1   Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат   486,00 лв.    
K17999Z КП № 999  Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура   217,00 лв.    
  Амбулаторни процедури
GAPR19011 АПр № 1.1  Хрониохемодиализа   238,00 лв.    
GAPR1602Z АПр № 2  Перитонеална диализа с апарат   205,00 лв.    
GAPR1603Z АПр № 3  Перитонеална диализа без апарат   162,00 лв.    
GAPR1604Z АПр № 4  Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия   410,00 лв.    
GAPR1611Z АПр № 11  Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика   216,00 лв.    
GAPR1612Z АПр № 12  Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия   454,00 лв.    
GAPR1616Z АПр № 16  Лечение на тежкопротичащи форми на псориазис   54,00 лв.    
GAPR1617Z АПр № 17  Диагностика и лечение на еритродермии   54,00 лв.    
GAPR1618Z АПр № 18  Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност   302,00 лв.    
GAPR1619Z АПр № 19  Оперативно отстраняване на катаракта   508,00 лв.    
GAPR1620Z АПр № 20  Хирургично лечение на глаукома - без пациенти до 28 ден от раждането   594,00 лв.    
GAPR1621Z АПр № 21  Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност - без пациенти до 28 ден от раждането   200,00 лв.    
GAPR1622Z АПр № 22  Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник   276,00 лв.    
GAPR1623Z АПр № 23  Малки оперативни процедури на таза и долния крайник   367,00 лв.    
GAPR1624Z АПр № 24  Малки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система   211,00 лв.    
GAPR1625Z АПр № 25  Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия   108,00 лв.    
GAPR1626Z АПр № 26  Амбулаторни хирургични процедури   162,00 лв.    
GAPR1628Z АПр № 28  Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви   108,00 лв.    
GAPR1629Z АПр № 29  Поетапна вертикализация и обучение в ходене   216,00 лв.    
GAPR1634Z АПр № 34  Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт - без пациенти под 18 години   270,00 лв.    
GAPR19331 АПр № 33.1  Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема   32,00 лв.    
GAPR19332 АПр № 33.2  Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема на медицински хранителни субстанции   1 296,00 лв.    
GAPR1738Z АПр № 38.1  Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО   54,00 лв.    
GAPR1739Z АПр № 39  Амбулаторно лечение и контрол на гноен хидраденит   210,00 лв.    
  Клинични процедури
GKPR1601Z КПр № 1  Диализно лечение при остри състояния   270,00 лв.    
GKPR1603Z КПр № 3  Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене   594,00 лв.    
GKPR1604Z КПр № 4  Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене   270,00 лв.    
Заплащане на проведеното стационарно лечение при пациенти, които в хода му, отказват то да продължи в „МБАЛ-Пазарджик” АД и по собствено желание напускат и търсят друго лечебно заведение Цената се определя като стойността на КП /по ценоразписа на болницата/ се разделя на минималния болничен престой установен в тази КП и резултата се умножава по пролежаните от пациента дни.
  Цени за избор на лекар   (за извършване на конкретна интервенция, манипулация или друга специфична част от диагностично-лечебния процес по съответната клинична пътека/амбулаторна процедура)
IL00163 Извършване на лапароскопска холецистектомия  - 500,00 лв.    
ZZ050213 Извършване на оперативно раждане чрез Цезарово сечение.  - 500,00 лв.    
ZZ050222 По КП № 217.1, процедура 79.35 - открито наместване на фрактура с вътрешна фиксация, фемур  - 500,00 лв.    
ZZ050223 По КП № 217.1, процедура 79.36 - открито наместване на фрактура с вътрешна фиксация, табия и фибула  - 500,00 лв.    
ZZ050224 По КП № 218, процедура 81.51 - тотална смяна на тазобедрена става  - 500,00 лв.    
ZZ050225 По КП № 218, процедура 81.54 - тотална смяна на коляно  - 500,00 лв.    
ZZ050226 По КП № 218, процедура 81.52 - частична смяна на тазобедрена става  - 500,00 лв.    
ZZ050227 По КП № 219, процедура 77.54 - ексцизия или корекция на бунионет  - 500,00 лв.    
ZZ050228 По КП № 219, процедура 77.51 - бунионектомия с корекция на меки тъкани и остеотомия на първа метатарзална кост  - 500,00 лв.    
ZZ050229 По КП № 219, процедура 77.59 -друга бунионектомия   - 500,00 лв.    
ZZ050230 По КП № 219, процедура 78.17 - прилагане на външно фиксиращо устройство - табия и фибула  - 500,00 лв.    
ZZ050231 По КП № 219, процедура 83.64 - друг шев на сухожилие  - 500,00 лв.    
ZZ050232 По КП № 220.1, процедура 79.31 - открито наместване на фрактура с вътрешна фиксация, хумерус, скапула, клавикула  - 500,00 лв.    
ZZ050233 По КП № 220.1, процедура 79.32 - открито наместване на фрактура с вътрешна фиксация, радиус и улна  - 500,00 лв.    
ZZ050234 По КП № 220.1, процедура 83.88 - други пластични операции на сухожилие  - 500,00 лв.    
ZZ050235 По КП № 220.1, процедура 83.87 - други пластични операции на мускул  - 500,00 лв.    
ZZ050236 По КП № 220.2, процедура 83.88 - други операции на два и повече от два пръста (лъчи)   500,00 лв.    
Забележка: Избор на лекар/екип е изразяване на предпочитание от пациента  конкретна манипулация, интервенция или друга специфична част от диагностично-лечебния процес да му бъде предоставена/осъществена от определен лекар/екип на болницата.      
           
           
Забележка :        
 1. Цените  на медицинските услуги в ценоразписа на болницата се отнасят за лица, които нямат здравни осигуровки по смисъла на Закона за здравното осигуряване и попадат в условията на чл. 52 на същия. При лечението на неосигурените пациенти  се спазват алгоритмите и престоя по Клинична пътека, така както НЗОК го изисква по договор за лечение на здравноосигурените лица. Когато пациента не желае да спази задължителния минимален престой по Клинична пътека и с напускането си създаде пречка за заплащане на лечението му от страна на НЗОК, то цената се определя, като стойността на цялостното лечение по ценоразписа се раздели на задължителния престой  в дни и полученият резултат се умножи по пролежаните от пациента дни.
    При преждевременно прекратяване на престоя в лечебното заведение по желание на пациента въпреки становището на лекарите за необходимостта от продължаване на лечението, пациента /родител/, настойник или попечител задължително попълва бланка Информирано решение за преждевременно прекратяване на започналия престой в болничното заведение и на болничното лечение/диагностициране
2. Чужденците, които пребивават краткосрочно в РБългария, както и лица с двойно българско и чуждо гражданство, които не се осигуряват по законовия ред заплащат оказаната им медицинска помощ по ценоразписа, освен ако за тях е в сила международен договор по който РБългария е страна .
3. Цените се отнасят така също за фирми, здравни заведения, застрахователни компании и други учреждения нуждаещи се от здравните  услуги, които болницата предлага и извършва .
4. Пациентите заплащат за престоя и лечението си на регистратурата  на болницата  /Спешно отделение/, като там им се издава и съответния финансов документ . 
5. Ценоразписа се актуализира от Изпълнителния  директор на „МБАЛ-Пазарджик” АД, при промени в цените на услугите или добавяне на нови такива .

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение