СТРУКТУРА

Отделението по инфекциозни болести разполага с 25 легла.
В отделението са обособени:
1. общ сектор
2. сектор – хепатити
3. сектор – интензивни грижи

Секторите са отделени един от друг и болните са сепарирани по нозологични единици.
В сектора за интензивни грижи се лекуват пациенти в тежко състояние и  той е оборудван с необходимата апаратура за реанимационни дейности.

 

ДЕЙНОСТ

Основна дейност е диагностика и лечение на инфекциозни заболявания, които не могат да се лекуват в амбулаторни условия или чието доболнично лечение не е дало резултат. Това включва:

  • диагностика и лечение на остри вирусни хепатити - А, В, С, Д, Е, EBV, CMV
  • диагностика и лечение на кърлежово-преносими заболявания - Марсилска треска, Лаймска болест, Анаплазмоза и др.
  • диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески
  • диагностика и лечение на невроинфекции
  • диагностика и лечение на болести, протичащи с диариен синдром
  • капкови инфекции, протичащи тежко или с усложнения - грип, варицела, морбили и др.

Към отделението функционира кабинет, в който се извършват:

  • -консултативни прегледи
  • -функционира и като кабинет за противобясна ваксинация, и като кабинет за наблюдение на лица, ухапани от кърлеж, вкл. се снемат / изваждат / кърлежите.

В отделението работят петима лекари, трима от които със специалност по инфекциозни болести и двама специализанти.

 Контакти: гр. Пазарджик, ул. "Болнична" 15 - Инфекциозно отделение
Телефони за връзка: 034/ 408 739 , 0882 805 672, 0882 805 631

 

Началник отделение: доц. д-р Мария Пишмишева – Пелева, д.м.-специалност "Инфекциозни болести“
Лекари: д-р Милена Карамишева- специалиалност " Инфекциозни болести“
              д-р Станислав Коцев-специалност "Инфекциозни болести"

              д-р Лазар Тодоров, д-р Гюргин Каяр         

Специализанти:  д-р Мартина Шопова, д-р Йоана Ненчева-Петрова


Старша медицинска сестра: Станимира Стоянова - специалност "Управление на здравните грижи"

 

Д-р Мария-Пишмишева-Пелева  - Началник отделение

Pishmisheva-new

Д-р Мария  Пишмишева - Пелева, д.м. е  завършила  МУ - Пловдив през 1989 г., магистър – лекар.

В периода 1989 - 1992 г. работи като участъков терапевт, а от 1992 г. в Инфекциозно отделение  на  МБАЛ- Пазарджик, последователно като ординатор и старши лекар.

От 2013 г. е началник на Инфекциозно отделение.
Д-р Пишмишева е с призната специалност по инфекциозни болести от 1997 г. Интересите и са в областта на кърлежово-векторни заболявания, хеморагични трески, хепатити.
Съавтор е на сборника "Съвременно състояние на рикетсиозите в света и в България” и е в авторския колектив на монографията: "Хеморагична треска с бъбречен синдром и Кримска-Конго хеморагична треска в България“
Д-р Пишмишева е автор на 30 статии и материали в български и чужди списания. Част е от авторския колектив на "Енциклопедия Пазарджик“.
Има участия в регионални, национални и международни научни форуми и сертификати за завършени курсове за следдипломна квалификация.
През 2019 г. защитава дисертация на тема "Клинико-епидемиологични аспекти на острата хепатит Е вирусна инфекция“. 

Телефон: 0887 41 65 60

 

Д-р Милена  Карамишева  е завършила  МУ – Пловдив през 1998 год., магистър – лекар.

В периода 1999 – 2001 и 2002 – 2010 г. работи като педиатър в гр. Пловдив и гр. Панагюрище.

В периода 2001 – 2002 работи  като експерт към РЗОК – гр. Пазарджик.

От 2010 г. работи като ординатор в Инфекциозно отделение на  МБАЛ – Пазарджик, а от 2018 г. – като старши ординатор.

От 2017 г. е с призната специалност по инфекциозни болести. Има интереси в областта на трансмисивните инфекции, болести с диариен синдром. Съавтор е на 4 публикации в български научни списания, има участия в национални и международни научни форуми, има сертификати за завършени курсове за следдипломна квалификация.

 

 

Д-р Станислав  Коцев - завършва МФ на СУ "Климент Охридски“ през 2017 г., магистър – лекар.

От октомври 2017 г.  до април 2018 г. работи в Клиника по инфекциозни болести на ВМА – МБАЛ- София.

През април 2018 г. е назначен като ординатор в Инфекциозно отделение на  МБАЛ-Пазарджик.

Има интереси в областта на хепатити, невроинфекции, векторно-преносими инфекции, терапия на инфекциозните болести. Автор на статии в български списания. Има участия в национални и международни научни форуми и сертификати за обучение по различни теми. Участва в международни изследвания върху инфекциозни заболявания.

 

Ст. медицинска сестра Станимира  Стоянова - завършва ПМИ – гр. Пловдив през 1995 г. – специалност "Медицинска сестра- общ профил“. През 2002 г. получава степен "бакалавър“ по Социални дейности, а през 2010 г. – степен „ магистър „ по "Управление на здравните грижи.“ От 1995 – 2007 г. работи като медицинска сестра в Инфекциозно отделение на  МБАЛ – Пазарджик, 2007 – 2011 г. – като главна медицинска сестра – МБАЛ "Здраве“ и от 2011 г. – в Инфекциозно отделение на  МБАЛ – Пазарджик. От 2013 г. е старша медицинска сестра.

Има сертификати от проведени курсове за обучение по различни теми, участия в национални конференции и 3 публикации в наши списания.

 

 

 

 

 

 

МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК ИНФЕКЦИОЗНО ОТДЕЛЕНИЕ
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение