• Управление
  • Отдел „Счетоводство”
  • Отдел „Човешки ресурси и информационно административно обслужване”
  • Отдел” Договорни партньори и информационни системи”
  • Централна стерилизация
  • Стопански сектор

  

 

 


Главна мед. сестра

 

sestra-elenka

 
Еленка Станчева

 

 

 


Гл. счетоводител

 

111

Елена Костадинова

 

Началник ДПИС

 

Димитър Димитров

 

 Ръководител отдел „Човешки ресурси“

 

Димитрина  Пищронева

 

„Обществени поръчки“

  

 Владимир Томов

 

Главен инспектор "Превенция  на  ВБИ "

 

 Еленка Станчева

 

 Началник "Стопански сектор"

 

Иван Ринков 

 


Длъжностно лице за защита на личните данни


Лиляна Шикова

 

Финансов контрольор

 

Петко Даскалов

 

 

 

 

 


АДМИНИСТРАЦИЯ

Счетоводство - Осъществява оперативна и контролна дейност по разходването на средствата, организира предварителен, текущ и последващ контрол.

Основните задачи на счетоводството са формулирани в нормативната уредба в страната, касаеща тези дейности, а именно: Закона за счетоводство; Международните и Национални счетоводни стандарти; ЗДДС; ЗКПО; Закона за здравното осигуряване и др.

Отдел "Човешки ресурси " - Определя технологията за отчитане на труда и изплащането на трудовите възнаграждения на персонала, съгласно утвърдената структура и действащото щатно разписание на болницата. Обезпечава правилното прилагане на нормативните документи по заплащане на труда и трудовите възнаграждения, работното време и условията на труд. Подготовка и организация на трудово-правните отношения на кадровия състав на болницата - трудови договори, допълнителни споразумения, актуализиране на длъжностни характеристики и др.

Отдел "Договорни партньори и информационни системи" (ДПИС) - Извършва събирането, обработката и съхраняването на информацията за цялостната дейност на болницата. Изготвя отчети, анализи и прогнози за нуждите на болничния мениджмънт.

Модерно оборудвана конферентна зала

1 062 066

Служба "Обществени поръчки"

СТАТУТ НА ЗВЕНО “ВЪТРЕШЕН ОДИТ” В МБАЛ ПАЗАРДЖИК

Стопански сектор

  • Парова централа
  • Централна стерилизация
  • Техническа служба
  • Автопарк
  • Охрана
 
 
 
 
 
 
МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА АДМИНИСТРАТИВНО - СТОПАНСКИ БЛОК
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение