Up

Архив след 1.10.2014

Доставка на реактиви и консумативи за Автоматизирана система VITEK 2 COMPACT и Кръвно-газов анализатор Rapidlab 348 EX за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД (10)

„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на „МБАЛ Пазарджик ”АД гр. Пазарджик - договаряне без обявление - №00027-2014-0003 (20)

Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци по видове от дейността на “МБАЛ Пазарджик” АД - № 00027-2014-0008 (19)

„Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, изкърпване, гладене  и сортиране по отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло, халати и одеяла на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД” - №00027-2014-0009 (16)

“Доставка на лекарствени продукти 2013 - 2014 ” договаряне без обявление № 00027-2013-0008 (2)

“Доставка на лекарствени продукти – 2013г.” на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД”- № 00027-2013-0001 (8)

2014 - 05 “Доставка на канцеларски материали и отпечатване и доставка на бланки и формуляри, необходими за дейността на „МБАЛ Пазарджик” АД” (17)

2014 - 03 "Доставка на специфични медицински консумативи и изделия за ендопротезиране за нуждите на Отделение по Ортопедия и травматология към "МБАЛ Пазарджик" АД“ (28)

2014 - 06 “ Доставка на серуми, реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология към „МБАЛ Пазарджик” АД” (16)

2014 - 02 Открита процедура с предмет: „Доставка на медицинска апаратура: Мобилна дигитална рентгенова система тип С-рамо и Автоматичен селективен биохимичен анализатор за нуждите на „МБАЛ- Пазарджик” АД” (19)

2014 - 07 “Доставка на канцеларски материали чрез периодични доставки по предварителни заявки по вид и количество, необходими за дейността на „МБАЛ Пазарджик” АД” (15)

Открита процедура с предмет “Доставка на лекарствени продукти и хранителни добавки за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД”- 2014-2016 г. - №00027-2014-0005 (28)

2014 - 01 „Доставка на концентрати и сухи бикарбонатни субстанции за екстракорпорална хемодиализа за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” - № 00027-2014-0007 (16)

2014 - 08 “Доставка на допълнителни фармацевтични продукти за „МБАЛ Пазарджик” АД чрез периодични доставки по предварителни заявки по вид и количество” (19)

„Доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за диализно лечение за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД”- 2013-2015 г. - №00027-2013-0005 (17)

2014 - 04 Договаряне без обявление за доставка на горива и смазочни материали чрез борсов посредник - №00027-2014-0012 (19)

2014 - 09 “Доставка дезинфектанти за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” за 2015 г. “ (18)

Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за перитонеално диализно лечение за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД”- 2013-2015 г. - №00027-2013-0007 (15)

„ Доставка на нов многофункционален стационарен ехограф за нуждите на неврологично отделение на МБАЛ Пазарджик ” (10)

2015 - 05 „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД №00027-2015-0001 (21)

Доставка на концентрати и сухи бикарбонатни субстанции за екстракорпорална хемодиализа - № 00027-2012-0011 (13)

2015 - 01 “Абонаментна поддръжка и консултиране на специализиран софтуер на „МБАЛ Пазарджик” АД, включваща програмните продукти – Гама КОДМАСТЕР, Гама КАЛК, Гама КОНТ, Гама МУЛТИЛАБ, Гама МУЛТИЛАБ-КААВ, Гама СТОР и Гама КОНКУРЕНТ” (17)

2015 - 06 „Доставка на лабораторни консумативи и реактиви за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” №00027-2015-0002 (20)

Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД”- 2014-2016 г. - №00027-2013-0016 (20)

2015 - 02 “Доставка на миещи и почистващи препарати, уреди за почистване и еднократни кърпи за ръце за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” 2015 г (17)

2015 - 07 „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура собственост на „МБАЛ Пазарджик” АД” №00027-2015-0003 (24)

Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД”- 2014-2016 г.договаряне - №00027-2014-0006 (19)

2015 - 03 „Предоставяне на подкрепително- тонизираща храна за кръводарители на обща стойност 8 лева с ДДС в търговски обект на Изпълнителя на територията на гр. Пазарджик - 2015 г. “ (16)

2015 - 08 " Tранспорт на хемодиализно болни от домът им до Нефрологично отделение с диализна структура към "МБАЛ Пазарджик АД” и обратно - 2015-2016 г. (16)

2015 - 04 “ Сервизно следгаранционно обслужване на автомобилите, стопанисвани от „МБАЛ Пазарджик” АД” - 2015 – 2016 г. (15)

2015 - 09 "Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите в “ МБАЛ Пазарджик” АД 2015 – 2017 г. по наредба №11/21.11.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна ...... (16)

Договаряне без обявление с посредничеството на борсов посредник, чрез борсова сделка, съгласно приложение Спецификация - №00027-2013-0015 (5)

2015 - 10 „Доставка на скъпоструващи медицински изделия, които не се заплащат от НЗОК, за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” (10)

2015 - 14 ”Доставка на допълнителен общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД” с периодично възлагане по заявки на Възложителя (11)

”Доставка на допълнителни медицински изделия за инвазивна кардиология и хемодиализатори за нуждите на " МБАЛ Пазарджик АД”- 2014-2016 г. - №00027-2013-0014 (21)

2015 - 11 "Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за хемодиализно и перитонеално диализно лечение за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД”- 2015-2017 г. (19)

2015 - 16 „Доставка на компютри, компютърни компоненти и копирна техника“ за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД с периодично възлагане по заявки на Възложителя (14)

" Tранспорт на хемодиализно болни от домът им до Нефрологично отделение с диализна структура към "МБАЛ Пазарджик АД” и обратно - 2013-2014 г. - №00027-2013-0013 (15)

2015 - 12 „Ежедневната доставка на готова храна за стационарните пациенти на „МБАЛ Пазарджик” АД ” (15)

2015 - 17 ”Доставка на медицински изделия за неврохирургично лечение на мозъчно-съдови заболявания за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД” с периодично възлагане по заявки на Възложителя (8)

„Ежедневната доставка на готова храна за стационарните пациенти на „МБАЛ Пазарджик” АД ” по различните диети за болнично хранене по предварителни заявки на Възложителя“ - №00027-2013-0012 (19)

2015 - 13 Договаряне без обявление с предмет „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура собственост на „МБАЛ Пазарджик” АД” №00027-2015-0009 (8)

2015 - 19 “ Доставка на серуми, реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология към „МБАЛ Пазарджик” АД” (7)

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ТЕЧЕН И ГАЗООБРАЗЕН КИСЛОРОД И ДИАЗОТЕН ОКСИД ЗА НУЖДИТЕ НА „ МБАЛ ПАЗАРДЖИК „ АД - №00027-2013-0011 (19)

2015 - 15 “Доставка на медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД” (23)

2015 - 20 „Доставка на консумативи за нуждите на Урологично отделение към „МБАЛ Пазарджик” АД с периодично възлагане по заявки на Възложителя (6)

“Доставка на специфични медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД” - №00027-2013-0009 (19)

2015 - 18 Договаряне без обявление с предмет : „Доставка на скъпоструващи медицински изделия, които не се заплащат от НЗОК, за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” (4)

2015 - 21 “Доставка на канцеларски материали, отпечатване и доставка на бланки и формуляри, доставка на тонер касети и термо етикети с размер 25/56 мм необходими за дейността на „МБАЛ Пазарджик” АД” (7)

"Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите в “ МБАЛ Пазарджик” АД по наредба №11 на МТСП и МЗ" - №00027-2013-0006 (16)

2015 - 22 “Доставка на допълнителни фармацевтични продукти за „МБАЛ Пазарджик” АД чрез периодични доставки по предварителни заявки по вид и количество” (7)

2015 - 23 „Доставка на медицинска апаратура: графичен аналогов рентгенов апарат с таванно окачена рентгенова тръба, изготвяне на пълна проектна документация, монтаж, настройки, пускане в експлоатация и обучение за работа с него и хематологичен анализатор (11)

Доставка на модулна система за екстракорпорална литотрипсия състояща се от : литотрипсична глава, многофункционална урологична маса, дигитална система за рентгенова визуализация тип с-рамо, система за ултразвукова диагностика/локализация”№00027-2013-0003 (11)

2016 - 01 ”Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД”- 2016-2018 г. (14)

2016 - 03 „Избор на пет финансови институции за комплексно банково обслужване на „МБАЛ Пазарджик ” АД и дъщерното дружество „МЦДП – ВИВА” ЕООД” (5)

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - №00027-2013-0002 (17)

2016-02:Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчкас предмет : “Доставка на медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на„МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД” (5)

2016 - 04 “Доставка дезинфектанти за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” за 2016- 2017 г. “ (4)

“ Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от дейността на “МБАЛ Пазарджик” АД - №00027-2012-0007 (6)

2016 - 05 “Доставка на миещи и почистващи препарати, уреди за почистване и еднократни кърпи за ръце за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД 2016 г“ (5)

2016-08:„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” (8)

„Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, изкърпване, гладене и сортиране по отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло, халати и одеяла на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД” - №00027-2012-0010 (8)

2016-06 „Абонаментно обслужване на съпровождащи дейности при ползване на специализиран софтуер, върху който „МБАЛ Пазарджик” АД е придобила лицензни права и закупуване на нови лицензи” (4)

2016 - 09 : „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура собственост на „МБАЛ Пазарджик” АД - 2016 - 2017 г.“ (12)

“Доставка на електрическа енергия за нуждите на" МБАЛ Пазарджик АД" гр. Пазарджик - №00027-2014-0002 - договаряне без обявление (10)

2016-07 „Предоставяне на подкрепително- тонизираща храна за кръводарители на обща стойност 8 лева с ДДС в търговски обект на Изпълнителя на територията на гр. Пазарджик 2016 - 2017 г. “ (6)

2016 - 10 : “Доставка на лекарствени продукти и хранителни добавки за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД”- 2016-2018 г. (19)

“Доставка чрез наем на два броя апарати за хемодиализа, включително осигуряване на сервизното обслужване за нуждите на НОДС към МБАЛ Пазарджик АД” (10)

2016 - 11 Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД”- 2016-2018 г. (8)

2016-12 ”Доставка на допълнителен общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД” (6)

“Доставка дезинфектанти за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” (8)

2016 - 13 "Доставка на скъпоструващи медицински изделия, които се заплащат извън цената на клиничната пътека за нуждите на "МБАЛ Пазарджик" АД“ (15)

2016-15 - Доставка на висок клас ехографска система за гастроентерология за нуждите на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД (8)

“Доставка на канцеларски материали и отпечатване и доставка на бланки и формуляри" (6)

2016-14 - договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на лекарствени продукти и хранителни добавки за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД”- 2016-2018 г. (12)

2016 - 16 „Предоставяне на подкрепително- тонизираща храна за кръводарители на обща стойност 8 лева с ДДС в търговски обект на Изпълнителя на територията на гр. Пазарджик - 2017 г. “ (6)

“Доставка на серуми, реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология към „МБАЛ Пазарджик” АД” (6)

2016 - 23 “Доставка на канцеларски материали, отпечатване и доставка на бланки и формуляри, доставка на тонер касети и термо етикети с размер 25/56 мм и доставка на офис столове необходими за дейността на „МБАЛ Пазарджик” АД” (5)

“Доставка на миещи и почистващи препарати, уреди за почистване и еднократни кърпи за ръце за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” (8)

2017 - 01 “ Доставка на серуми, реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология към „МБАЛ Пазарджик” АД за 2017 г.” (5)

„Доставка на медицинско обзавеждане за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД с периодично възлагане по заявки на Възложителя за срок от една година ” (6)

2016-18 - “Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци по видове от дейността на “МБАЛ Пазарджик” АД (8)

2017 - 02 “Доставка на миещи и почистващи препарати, уреди за почистване и еднократни кърпи за ръце за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД – 2017 г“ (5)

„Изработка и доставка на мебели и офис обзавеждане за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД с периодично възлагане по заявки на Възложителя за срок от една година ” (5)

2016-19 " Tранспорт на хемодиализно болни от домът им до Нефрологично отделение с диализна структура към на “МБАЛ Пазарджик” АД и обратно” (8)

2017-03 „Абонаментно обслужване на съпровождащи дейности при ползване на специализиран софтуер, върху който „МБАЛ Пазарджик” АД е придобила лицензни права и закупуване на нови лицензи” (8)

„Доставка, инсталиране и гаранционна поддръжка на автоматизирана система за идентификация и определяне на антимикробната чувствителност на микроорганизмите, необходима за Микробиологична лаборатория при „ МБАЛ Пазарджик” АД (2)

2016 - 20 ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ТЕЧЕН И ГАЗООБРАЗЕН КИСЛОРОД И ДИАЗОТЕН ОКСИД ЗА НУЖДИТЕ НА „ МБАЛ ПАЗАРДЖИК „ АД (11)

2017 - 05 „Доставка на рентгеноконтрастно средство с международно непатентно наименование /INN/ Iomeprol ” (6)

“ Сервизно следгаранционно обслужване на автомобилите, стопанисвани от „МБАЛ Пазарджик” АД” (7)

2016 - 21 „Доставка на концентрати и сухи бикарбонатни субстанции за екстракорпорална хемодиализа за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” (12)

2017-10 „Ремонт на операционни зали в сградата на МБАЛ Пазарджик АД” (5)

„Предоставяне на подкрепително-тонизираща храна за кръводарители на обща стойност 8 лева с ДДС в търговски обект на Изпълнителя на територията на гр. Пазарджик" (6)

2016 -22 „Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, изкърпване, гладене и сортиране по отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло, халати и одеяла на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД” (8)

2017-13 “Доставка дезинфектанти за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД” (5)

„Изпълнение на строителна програма по единични цени на СМР за нуждите на “ МБАЛ Пазарджик „ АД за 2014 година до размера на сумата от 264 000 лв.” (4)

2017-04 „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” (12)

2018-01 „Доставка на компютри, компютърни компоненти и копирна техника“ за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД с периодично възлагане по заявки на Възложителя (7)

”Доставка на допълнителен общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД”- 2014-2015 г. с периодично възлагане по заявки на Възложителя" (13)

2017 - 06 „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура собственост на „МБАЛ Пазарджик” АД - 2017 - 2018 г.“ (16)

2018-04 Предоставяне на подкрепително - тонизираща храна за кръводарители на обща стойност 8 лева с ДДС в търговски обект на Изпълнителя на територията на гр. Пазарджик - 2018-2019 г. (5)

" Доставка, инсталиране и гаранционна поддръжка на универсална електрохирургична платформа с комплект инструменти” (2)

2017 - 07 "Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите в “ МБАЛ Пазарджик” АД 2017 – 2019 г. по наредба №11/21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна .................. (10)

2018-05 Доставка на канцеларски материали, отпечатване и доставка на бланки и формуляри, доставка на тонер касети и термо етикети с размер 25/56 мм и доставка на офис столове необходими за дейността на „МБАЛ Пазарджик” АД (7)

“Доставка Реактиви за хематологичен анализатор QUINTUS 5-Diff - затворена система за „МБАЛ Пазарджик” АД”– съгласно приложена Спецификация (3)

2017 - 08 „Доставка на допълнителни лекарствени и фармацевтични продукти” (12)

2018-06 Доставка на серуми, реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология към „МБАЛ Пазарджик” АД за 2018г. (7)

“Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградите на “МБАЛ – Пазарджик” АД обединени в пакет и съпътстващи ремонтни работи” - №00027-2011-0002 (2)

2017 - 09 "Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за хемодиализно и перитонеално диализно лечение за нуждите на “МБАЛ Пазарджик АД” - 2017 - 2019 г. ” (14)

2018-08 Доставка на миещи и почистващи препарати, уреди за почистване и еднократни кърпи за ръце за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД (9)

„Доставка на природен газ за отопление за нуждите на газифицираните обекти на „МБАЛ Пазарджик“ АД гр. Пазарджик (4)

2017-11 “Доставка на медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД” (19)

2018-09- Избор на пет финансови институции за комплексно банково обслужване на „МБАЛ Пазарджик ” АД и дъщерното дружество „МЦДП – ВИВА” ЕООД (5)

2017-12 Доставка на медицинска апаратура за нуждите на отделение по Травматология и ортопедия : Мобилна дигитална рентгенова система тип С-рамо (14)

2017 -14 „Ежедневна доставка на готова храна за стационарните пациенти на „МБАЛ Пазарджик” АД ” по различните диети за болнично хранене по предварителни заявки на Възложителя“ (9)

2018-12- Доставка на видео лапароскопска система за хирургия (7)

2017-15 Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на „МБАЛ Пазарджик ”АД гр. Пазарджик (5)

2018-16 Абонаментно сервизно обслужване на специализиран софтуер и закупуване на нови лицензи при съпровождащи дейности, върху който „МБАЛ Пазарджик” АД е придобила лицензни права (6)

2017-16 "Доставка на медицински консумативи за хемодиализно лечение за нуждите на “МБАЛ Пазарджик АД” - 2017 - 2019 г.“ (8)

2018-23 „Строително монтажни работи за пребазиране на част от АСБ на МБАЛ Пазарджик АД” (6)

2017-17 Доставка на природен газ за отопление за нуждите на газифицираните обекти на „МБАЛ Пазарджик“ АД (5)

2019-02 „Основен ремонт на покрив на Нервно и Инфекциозно отделения и основен ремонт на съдебномедицинско отделение към МБАЛ Пазарджик АД” (7)

2018-02 Доставка чрез наем на пет броя апарати за хемодиализа, включително осигуряване на сервизното обслужване за нуждите на НОДС към МБАЛ Пазарджик АД (8)

2019-03: „Доставка на канцеларски материали, отпечатване и доставка на бланки и формуляри, доставка на тонер касети и термо етикети с размер 25/56 мм и доставка на офис столове необходими за дейността на „МБАЛ Пазарджик” АД – 2019 г.” (8)

2018-03 Доставка на Видео ендоскопска система с висока резолюция за гастро и колоно скопии (10)

2019-05 “ Доставка на серуми, реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология към „МБАЛ Пазарджик” АД за 2019 г.” (5)

2018-07 “Доставка на медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД” (10)

2019-06 „Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД – 2019г. “ (8)

2018-10 Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД (25)

2019-08 „Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД - 2019г.” (7)

2018-11 „ Доставка на допълнителни медицински изделия и консумативи “ (20)

2019-09 „Доставка и монтаж на нова газова горелка” (5)

2018-13 Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за сградите на „МБАЛ Пазарджик” АД за срок от 12 месеца (10)

2019-11 „Текущ ремонт на сградния фонд на „МБАЛ Пазарджик” АД” (6)

2018-14 Абонаментно и сервизно обслужване на специализирана медицинска апаратура, собственост на „МБАЛ Пазарджик” АД (24)

2020-01 „Доставка на ОПТИЧЕН КОХЕРЕНТЕН ТОМОГРАФ за нуждите на Очно отделение” (5)

2018-15 Доставка на лекарствени и фармацевтични продукти за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД - 2018-2020 г. (23)

2020-02 „Предоставяне на подкрепително - тонизираща храна за кръводарители на обща стойност 8 лева с ДДС в търговски обект на Изпълнителя на територията на гр. Пазарджик - 2020-2021г.” (6)

2018-17 Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на хемодиализни апарати и Водоочистваща система за нуждите на НОДС към МБАЛ Пазарджик АД (9)

2020-03 „ Доставка на канцеларски материали, доставка на тонер касети и термо етикети с размер 25/56 мм и доставка на офис столове необходими за дейността на „МБАЛ Пазарджик” АД – 2020г.” (9)

2018-18 Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци по видове от дейността на “МБАЛ Пазарджик” АД (10)

2020-05 „Доставка на серуми, реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология към „МБАЛ Пазарджик” АД за 2020г.” (7)

2018-19"Доставка на скъпоструващи медицински изделия, които се заплащат извън цената на клиничната пътека за нуждите на "МБАЛ Пазарджик" АД 2019 – 2020 г.“ (19)

2020-06 „Доставка на стоки и услуги по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП” (8)

2018-20„Доставка на лабораторни консумативи и реактиви за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД 2019 - 2020 г.” (18)

2020-07 "Доставка на апаратура за измерване на фракциониран резерв на кръвоток и интраваскуларна ултразвукова диагностика" (6)

2018-21„Закупуване на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ – Пазарджик“ АД – Скопично-графична рентгенова уредба” (10)

2020-08 “Доставка на миещи и почистващи препарати, уреди за почистване и еднократни кърпи за ръце за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД - 2020г.“ (7)

2018-22 „Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, изкърпване, гладене и сортиране по отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло, халати и одеяла на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД 2019 – 2021 г.” (12)

2020-09 „Абонаментно сервизно обслужване на специализиран софтуер и закупуване на нови лицензи при съпровождащи дейности, върху който „МБАЛ Пазарджик” АД е придобила лицензни права” (8)

2019-01 договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени и фармацевтични продукти за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД - 2018-2020 г.” (11)

2020-12 „Текущ ремонт на сградния фонд на „МБАЛ Пазарджик” АД – 2020г.” (6)

2019-04 „Доставка на концентрати и сухи бикарбонатни субстанции за екстракорпорална хемодиализа за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД 2019 – 2020 г.” (18)

2020-13 „Закупуване на медицинска апаратура за нуждите на Урологично отделние към „МБАЛ Пазарджик” АД – 2020г.” (6)

2019-07 „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за сградите на „МБАЛ Пазарджик” АД за срок от 12 месеца – 2019 г.” (14)

2019-10 „Закупуване на ехокардиограф и дихателни апарати” (13)

2019-12 „Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите в “ МБАЛ Пазарджик” АД 2019 – 2021 г. по наредба №11/21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна............... (11)

2019-13 Договаряне без предварително обявление с предмет : “Доставка на електрическа енергия от Доставчик от последна инстанция за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД за периода 2019 – 2022 г.” (4)

2019-14 "Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за хемодиализно и перитонеално диализно лечение за нуждите на “МБАЛ Пазарджик АД” - 2019 - 2021 г.” (25)

2019-15 „Доставка на медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД”- 2020 - 2021 г.” (33)

2019-16 "Tранспорт на хемодиализно болни от домът им до Нефрологично отделение с диализна структура към на “МБАЛ Пазарджик” АД и обратно”- 2020 - 2022 г.” (12)

2019-17 „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ТЕЧЕН И ГАЗООБРАЗЕН КИСЛОРОД И ДИАЗОТЕН ОКСИД ЗА НУЖДИТЕ НА „ МБАЛ ПАЗАРДЖИК“ АД - 2020 - 2022 Г.” (12)

2020-04 договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД”- 2020 - 2021 г.” (9)

2020-10 „Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД - 2020-2022“ (39)

2020-11 „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за сградите на „МБАЛ Пазарджик” АД за срок от 12 месеца – 2020г.” (13)

2020-14 „Абонаментно и сервизно обслужване на специализирана медицинска апаратура, собственост на „МБАЛ Пазарджик” АД - 2020 - 2022г." (25)

2020-15 Доставка на лекарствени и фармацевтични продукти за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД - 2020-2022г. (33)

Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение