1. Мисия

„МБАЛ-Пазарджик” АД има ясно формулирана обществена мисия, която съответства на Националната здравна стратегия и здравна политика на здравните потребности на населението в Пазарджишка област. Всички дейности на болницата са подчинени на изпълнението на нейната мисия и произтичащите от нея цели и задачи,а именно:

      Осигуряване диагностика, лечение и рехабилитация на пациентите  във всички отделения и сектори на болницата според правилата за добрата медицинска практика и в съответствие с най-добрите постижения на медицината.

     2.Основни цели

  1. Да осъществява предмета  на своята дейност в съответствие със здравните потребности на населението в областта – запазване и укрепване здравето на хората, понижаване на заболеваемостта и трайната инвалидизация.

  2. Повишаване качеството на живота чрез адекватно медицинско обслужване (поставяне на пациента в центъра на дейността и разширяване на спектъра на оказваните здравни услуги)

  3. Осигуряване на равни възможности за лечение на населението (съчетаване на пазарното и социалното начало, балансиране на интересите).

  4. Осигуряване на стационарно лечение според правилата за добрата медицинска практика (висока степен на професионализъм, ефективно използване на ресурсите при минимален риск за пациентите  и положително влияние върху здравето).

  5. Непрекъснато повишаване на квалификацията на лекарите и специалистите по здравни грижи.

  6. Спазвайки  стандартите за качество на предлаганите услуги „МБАЛ-Пазарджик” АД да запази  лидерските си позиции в сектора на здравеопазването в област Пазарджик.

3. Оперативни ( краткосрочни ) цели

 1. Повишаване на професионализма, компетентността и инициативността;
 2. Изграждане и поддържане на доверие, контрол, санкции и стимулиране на служителите;
 3. Подобряване на финансово – икономическите показатели;
 4. Успешно изпълнение на сключените по клинични пътеки договори с РЗОК;
 5. Сключване на договори за нови клинични пътеки;
 6. Увеличаване  на приходите от платени медицински услуги по избор чрез по-добро информиране на гражданите, активна рекламна дейност за формиране на положителен имидж на болницата и на предоставяните  медицински услуги/;
 7. Обновяване на амортизираната апаратура във водещите звена на болницата и привеждането и в съответствие с новите медицински и европейски стандарти;
 8. Обновяване на материалната база - сграден фонд и съществуващата инфраструктура;
 9. Запазване високата култура и морал на служителите при обслужване и обгрижване на пациентите;
 10. Поддържане на високо ниво на вътрешен ред и хигиена;
 11. Тези цели на болницата се реализират чрез поетапно изпълнение на пакет от задачи при спазване на изискванията за добра медицинска практика, стандартите за лечение, правата на пациентите и създаване на условия за развитие на човешките ресурси;
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение