„МБАЛ – Пазарджик“ АД отправя покана за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на индивидуалните годишни финансови отчети и на консолидирания годишен финансов отчет на възложителя и дъщерното му дружество МЦДП „ВИВА“ ЕООД към 31 декември 2024 г., изготвени по изискванията на Международните счетоводни стандарти /МСС/, състоящ се от проверка и заверка в съответствие със Закона за независимия финансов одит и Международните одиторски стандарти и изразяване на становище, съгласно чл. 37, ал. 6 от Закона за счетоводството.
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от него представител, лично или по пощата / куриер  - в деловодството на „МБАЛ – Пазарджик“ АД, гр. Пазарджик 4400, ул. „Болнична“ № 15, Управление, ет. 2.

Предложенията може да се подават до 16.00 часа на 20 февруари 2024 г.

 

 

ПОКАНА

 

ЦЕНОВА ОФЕРТА-ОБРАЗЕЦ

 

 

 

 

„МБАЛ - Пазарджик АД" отправя покана до всички заинтересовани лица да представят предложение за избор на независим регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2023г. на „МБАЛ - Пазарджик АД" и МЦДП „Вива" и консолидиран финансов отчет на групата „МБАЛ - Пазарджик" АД /групата/ за 2023 година".
Предложенията за участие се подават в срок до 16:00 часа на 09.04.2023г. в деловодството на „МБАЛ- Пазарджик" АД.

 

ПОКАНА

 

Ценово преложение-Образец

 

 

  Информация за електронен търг:

  До заинтересованите лица:

       1. Информация и описание за провеждане на електронен търг чрез електронна платформа за продажба на поземлен имот с идентификатор 55155. 503.1381 и три сгради, находящи се в гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, ул. „Болнична“ №15 със следния електронен адрес: https://estate-sales.uslugi.io/.

    Файл- Търг №252

       2. Информация и описание за провеждане на електронен търг чрез електронна платформа за продажба на поземлен имот с идентификатор 55155. 503.1382 находящ се в гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, ул. „Болнична“ №15 със следния електронен адрес: https://estate-sales.uslugi.io/.

   
   Файл- Търг № 253

  

     3. Информация и описание за провеждане на електронни търгове чрез електронна платформа за продажба  на имоти, находящи се в гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, ул. „Болнична“ №15 със следния електронен адрес: https://estate-sales.uslugi.io/.
  

 

  „МБАЛ Пазарджик“ АД – гр. Пазарджик, във връзка със спазването на принципите на свободна и лоялна конкуренция, осигурявайки публичен и прозрачен подбор отправя настоящата покана до всички заинтересовани физически и юридически лица да представят оферти за избор на независим оценител за изготвяне на пазарна оценка на активи /помещения и площ за кафе автомат / вендинг машина/, собственост на „МБАЛ Пазарджик“ АД, необходими за определяне на начална тръжна наемна цена.

           Предложенията за участие се подават в срок до 16:00 часа на 09.06.2021г. в деловодството на „МБАЛ- Пазарджик” АД на адрес: гр. Пазарджик, община Пазарджик, ул. „Болнична“ №15, Управление, ет. 2, в запечатан, непрозрачен плик, върху който са отбелязани: предметът на офертата, името или наименованието на участника и адресът на кореспонденция. Офертата може да бъде подадена по електронен път на ел. поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . Всеки кандидат може да участва за всички позиции заедно.

 

          ПОКАНА

   Тръжна документация за провеждане на търг за определяне  на наематели на "МБАЛ Пазарджик" АД

     Документация

 

  ПОКАНА

 Избор на независим оценител за изготвяне на лицензирана оценка на недвижими и движими активи, собственост на „МБАЛ Пазарджик“ АД, необходими за определяне на месечна наемна цена.

 

 

 

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение