„МБАЛ- Пазарджик АД“, отправя покана до всички заинтересовани лица да представят оферта за избор на независим регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2021г.
Предложенията за участие се подават в срок до 16:00 часа на 05.05.2021г. в деловодството на „МБАЛ- Пазарджик” АД. Допълнителна информация може да бъде получена всеки работен ден от 08:00 до 15:00 ч. от главен счетоводител на телефон- 034/408 606


ПОКАНА

 

 

Информация за електронен търг:

 

 

 До заинтересованите лица:

 

      1. Информация и описание за провеждане на електронен търг чрез електронна платформа за продажба на поземлен имот с идентификатор 55155. 503.1381 и три сгради, находящи се в гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, ул. „Болнична“ №15 със следния електронен адрес: https://estate-sales.uslugi.io/.

 

   Файл- Търг №252

 

      2. Информация и описание за провеждане на електронен търг чрез електронна платформа за продажба на поземлен имот с идентификатор 55155. 503.1382 находящ се в гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, ул. „Болнична“ №15 със следния електронен адрес: https://estate-sales.uslugi.io/.
   
   Файл- Търг № 253

 

 

     3. Информация и описание за провеждане на електронни търгове чрез електронна платформа за продажба  на имоти, находящи се в гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, ул. „Болнична“ №15 със следния електронен адрес: https://estate-sales.uslugi.io/.
  

 

 

       „МБАЛ Пазарджик“ АД – гр. Пазарджик, във връзка със спазването на принципите на свободна и лоялна конкуренция, осигурявайки публичен и прозрачен подбор отправя настоящата покана до всички заинтересовани физически и юридически лица да представят оферти за избор на независим оценител за изготвяне на пазарна оценка на активи /помещения и площ за кафе автомат / вендинг машина/, собственост на „МБАЛ Пазарджик“ АД, необходими за определяне на начална тръжна наемна цена.

           Предложенията за участие се подават в срок до 16:00 часа на 09.06.2021г. в деловодството на „МБАЛ- Пазарджик” АД на адрес: гр. Пазарджик, община Пазарджик, ул. „Болнична“ №15, Управление, ет. 2, в запечатан, непрозрачен плик, върху който са отбелязани: предметът на офертата, името или наименованието на участника и адресът на кореспонденция. Офертата може да бъде подадена по електронен път на ел. поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . Всеки кандидат може да участва за всички позиции заедно.

 

          ПОКАНА

 

 

          Тръжна документация за провеждане на търг за определяне

          на наематели на "МБАЛ Пазарджик" АД

 

    Документация

 

 

 

logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

1. Дарение

2. Дарение за COVID-19