УТВЪРДИЛ:

Д-Р В. ВЪЛЧЕВ

Изпълнителен директор

на „МБАЛ-Пазарджик” АД

/в сила от 01.03.2015 г./

Ц Е Н О Р А З П И С

на

видовете дейности и услуги осъществявани от „МБАЛ-Пазарджик” АД

Прегледи и консултации извършвани на пациенти в               "МБАЛ -Пазарджик" АД

ЦЕНА

/в BGN/

Консултативен преглед от :

Началник отделение

30,00

Ординатор със специалност

25,00

Ординатор без специалност

20,00

Снемане на пълен анестезиологичен статус преди оперативна интервенция

25,00

Забележка: За преглед се счита и разчитането на рентгенови снимки, КТ, ехограф, биопсични материали, намазки, издаване на рецепта и др.

Цените са като горните

Прегледи и консултации извършвани на пациенти хоспитализирани в други лечебни заведения

Планова консултация без извършване на лечебни действия /манипулации , операция /

50,00

Спешна консултация без извършване на лечебни действия /манипулации , операция /

65,00

Консултация с извършване на лечебно действие /манипулации, операция/ за решаване на диагностично – лечебен проблем

25% от цената на КП, по която е приет пациента

Забележка: Транспортът на специалиста - консултант е за сметка на лечебното заведение искащо консултацията и не се включва в обявената цена на услугата

Апаратни изследвания

Електромиография

30,00

Електроенцефалография

30,00

Доплерсонография на глава

25,00

Абдоминална ехография

25,00

Ехография на млечна жлеза

25,00

Ехография на щитовидна жлеза

25,00

Езофагоскопия

30,00

Ларингоскопия директна

20,00

Фиброгастроскопия

50,00

Фиброгастроскопия с биопсия

70,00

Фиброколоноскопия

50,00

Фиброколоноскопия с биопсия

70,00

Ректоскопия

30,00

Ректоскопия с биопсия

50,00

Бронхоскопия

50,00

Бронхоскопия с биопсия

70,00

Бронхоскопия с лаваж

70,00

Уретероцистоскопия

50,00

Ултразвуково изследване на бременни

20,00

Трансфонтанелна ехография

25,00

Колпоскопия с прицелна биопсия

25,00

Аудиометрия

20,00

Авторефрактометрия

20,00

Офталмоскопия

20,00

Биомикроскопия на преден очен сегмент

20,00

Флуорисцентна ангиография на съдовете на окото

50,00

Функционално изследване на дишането

15,00

Електрокоагулация на кожни образования /КВО/

15,00

/на образование/

Бърза биохимична идентификация и антибиограма с апарат Merlin / Микробиологична лаборатория /

50,00

Ехокардиография

30,00

Холтермониториране

25,00

ЕКГ-3 канално

7,00

ЕКГ-12 канално

10,00

Велоергометрия

25,00

Озонотерапия

30,00

/на процедура/

Густометрия

25,00

Олфактометрия

25,00

Измерване на кръвно налягане с манометър /брахиалис/

2,00

Рентгенови изследвания

Рентгенография на челюсти

10,00

Рентгенография на лицеви кости

10,00

Рентгенография на околоносни синуси

10,00

Рентгенография на череп

15,00

Рентгеноскопия на бял дроб

10,00

Рентгенография на бял дроб

15,00

Рентгенография на ребра

15,00

Рентгенография на стернум

10,00

Рентгенография на раменна става

10,00

Рентгенография на ключица

10,00

Рентгенография на акромиоклавикуларна става

10,00

Рентгенография на скапула

10,00

Рентгенография на стерноклавикуларна става

10,00

Рентгенография на хумерус

10,00

Рентгенография на лакетна става

10,00

Рентгенография на антебрахиум

10,00

Рентгенография на гривнена става

10,00

Рентгенография на длан и пръсти

10,00

Рентгенография на тазобедрена става

15,00

Рентгенография на бедрена кост

15,00

Рентгенография на колянна става

10,00

Рентгенография на подбедрица

10,00

Рентгенография на глезенна става

10,00

Рентгенография на стъпало и пръсти

10,00

Рентгенография на сакроилиачна става

15,00

Рентгенография на гръбначни прешлени

15,00

Обзорна графия на корем

15,00

Обзорна графия на сърце и медиастинум

15,00

Рентгенография на таз

15,00

Томография на гръден кош и бял дроб

25,00

Рентгеново изследване на хранопровод и стомах

30,00

Компютърна аксиална или спирална томография

80,00

Рентгеново изследване на тънки черва

30,00

Иригография

35,00

Венозна урография

50,00

Мамография на едната млечна жлеза

20,00

Хистеросалпингография

30,00

Забележка: В цената на контрастните рентгенови изследвания не влиза стойността на контраста, който се закупува от пациента

Кожни проби

Кожна проба за алергия към анестетик, антибиотик

10,00

Кожно тестуване за алергия /алергени/

20,00

Клинична лаборатория

Вземане на кръв

2,00

Отделяне на серум

4,00

Кръвна захар

2,00

Кръвно-захарен профил

7,00

Общ белтък

2,00

Албумин

2,00

Креатинин

2,00

Урея

2,00

Пикочна киселина

2,00

АСАТ

2,00

АЛАТ

2,00

Билирубин-общ

2,00

Билирубин-директен

2,00

АФ

2,00

ГГТ

2,00

LDH

2,00

HBDH

2,00

Креатинкиназа /СК /

5,00

Креатинкиназа МВ / СК- МВ /

5,00

Амилаза

2,00

Холестерол общ

2,00

Триглицериди

4,00

HDL-холестерол

2,00

LDL-холестерол

2,00

Серумна холинестераза

7,00

Желязо

4,00

ЖСК

4,00

Натрий

3,00

Калий

3,00

Калций

3,00

Хлориди

3,00

Фосфати

3,00

Кръвно газов анализ / АКР, КАС /

10,00

С – реактивен протеин

5,00

D-dimer

10,00

Тропонин

10,00

Феритин

20,00

Гликиран хемоглобин

15,00

ДКК

3,00

СУЕ

3,00

ПКК

7,00

Микроскопско изследване на морфология на еритроцити

3,00

Фибриноген

4,00

Време на кървене

3,00

Време на съсирване

3,00

АРТТ

4,00

INR

4,00

Протромбиново време

4,00

Ретикулоцити - броене

4,00

Урина - химично изследване

3,00

Урина - седимент

3,00

Урина – химично изследване + седимент

5,00

Урина - микроалбуминурия

12,00

Окултни кръвоизливи

5,00

Белтък на Бен Джонс

10,00

ОГТТ /орален глюкозо толерантен тест/

8,00

Дестилирана вода

1,50

/на литър/

Клинична микробиология и вирусология

Вземане на намазка за микробиологично изследване

5,00

Оцветяване на препарати

3,00

Антибиограма

7,00

Фекална маса и ректален секрет

10,00

Урокултура

8,00

Материал от генитална система

10,00

Хемокултура

7,00

Ранев материал и гной

10,00

Гърлен секрет

10,00

Назален секрет

10,00

Очен секрет

7,00

Храчка за микробиологично изследване

10,00

Васерман

10,00

Waaler Rose/RF

10,00

Хламидии

10,00

АСТ /AST/

10,00

Пунктати и аспирати за микробиологично изследване

7,00

Качествено доказване на хепатит В вирусни антигени /HBsAg / и антитела /IgM-anti-HBc, Anti-HBc, Anti-HBs/ по ELISA

по 20,00

Качествено доказване на хепатит С вирусни антитела по ELISA

20,00

Качествено доказване на хепатит В вирусни антигени /HBsAg/ и или антитела Anti-HBе по ELISA

20,00

Качествено определяне на антитела за хепатит А по ELISA

20,00

Изследване за СПИН

20,00

Доказване антитела за грипни и парагрипни вируси по ELISA

по 20,00

Доказване на респираторно – синцитиален вирус по ELISA

20,00

Доказване на аденовирус /IgM/ по ELISA

20,00

Доказване на микоплазма пневмоние /IgM/ по ELISA

20,00

Доказване за ротавирус и аденовирус във фекална проба

20,00

Изследване за гонорея

20,00

Изследване за гъбички /културелно/

20,00

Трансфузионна хематология

Изследване за антиеритроцитни антитела

32,00

Изследване на кръвна група с подгрупа

10,00

Консервирана кръв

90,00/литър

Консервирана кръв платена

180,00/литър

Еритроцитен концентрат

90,00/литър

Прясно замразена плазма

90,00/литър

Тромбоцитен концентрат

10,00/1 единица

Обща и клинична патология

Хистологично изследване на биопсични материали

30,00

/на блокче/

Гефрир

50,00

Изследване на аутопсионни материали

20,00

/на блокче/

Цитонамазка от женски полови органи

10,00

Съхраняване труп на починал в хладилна камера

20,00/дневно

/без ДДС/

Консултации по готови хистологични препарати /изработени извън болницата/

25,00

Аутопсия на труп

140,00

Съдебна медицина

Освидетелсвуване по желание /съдебно-медицински удостоверения /

30,00

Препис

5,00

ОТО

Превръзка

10,00

Превръзка с дренаж

15,00

Превръзка по ДЕЗО

10,00

Гипс циркулярен /малък/- поставяне

30,00

Гипс циркулярен /голям/- поставяне

40,00

Поясно – крачолен гипс - поставяне

50,00

Сваляне на гипс

10,00

Диагностична и терапевтична пункция на стави и околоставно пространство

30,00

Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство

100,00

Вагинотомия

20,00

Обработка на малка рана без шев

20,00

Обработка на малка рана с шев

40,00

Обработка на голяма рана с шев

50,00

Сваляне на конци от оперативна рана

15,00

Отстраняване на нокът, нокътно легло, нокътна гънка

50,00

Пункция на хематом

20,00

АГО

Аборт по желание

60,00

Аборт по желание с пълна анестезия

160,00

Поставяне на вагинална спирала /песар /

20,00

Сваляне на вагинална спирала /песар /

20,00

Инцизия на Бартолинов абсцес

50,00

Сваляне на конци от оперативна рана

15,00

Превръзка

10,00

Офталмология

Поставяне на капки в очите

3,00

Туширане на миглени ръбове

10,00

Изследване на вътреочно налягане

20,00

Изследване на очни дъна

20,00

Отстраняване на чуждо тяло от око /не влиза прегледа от специалист, който се заплаща отделно/

15,00

Шев на кожа и подкожие в областта на главата и клепачите

50,00

Превръзка

10,00

Сваляне на конци от оперативна рана

15,00

Субконюктивна инжекция

5,00

Промивка на слъзни пътища

10,00

Парабулбарна и ретробулбарна инжекция

10,00

Изписване на очила /не влиза прегледа от специалист, който се заплаща отделно/

5,00

Изследване на цветно зрение с цветни таблици

5,00

Анестезиология и реанимация

Блокада на отделни нерви и сплитове

25,00

Епидурална и спинална анестезия

50,00

Венозна анестезия

50,00

Инхалационна анестезия

100,00

Вземане на венозна кръв

2,00

Вземане на артериална кръв

15,00

Венозна инжекция

8,00

Мускулна и подкожна инжекция

5,00

Венозна инфузия на медикаменти и разтвори

10,00

Поставяне на абокат

10,00

Поставяне на централен венозен катетър

50,00

Поставяне на ларингеална тръба /интубация /

20,00

Урология

Катетеризация на мъж

15,00

Катетеризация на жена

10,00

Фимоза-дилатация и мануална аблация на препуциум

20,00

Инцизия на флегмон

20,00

Инцизия на скротален абсцес

40,00

Инстилация на лекарство в пикочен мехур

20,00

Пункция на хидроцеле и сперматоцеле

40,00

Смяна на нефростомен катетър

40,00

Смяна на цистостомен катетър

40,00

Поставяне и смяна на цистофикс

50,00

Отстраняване на чуждо тяло от уретра

30,00

Електрокоагулация на тумор /полип/

80,00

Вземане на биопсичен материал от пикочен мехур

20,00

Уретротомия при стриктура

25,00

Вземане биопсичен материал от уретра

20,00

Биопсия на простата

50,00

Превръзка

10,00

Превръзка с дренаж

15,00

УНГ

Индиректна ларингоскопия

10,00

Пункция и аспирация на максиларен синус

50,00

Носна тампонада предна

20,00

Носна тампонада задна

20,00

Поставяне на лекарства във външен слухов проход

5,00

Биопсия от устна кухина

20,00

Вземане на биопсичен материал от нос

20,00

Вземане на биопсичен материал от хипофарингс и ларингс

30,00

Директна синусоскопия

20,00

Изследване на слуха с камертон

10,00

Аудиометрия

20,00

Промивка на ухо /отстраняване на церумен/

10,00

Парацентеза

20,00

Превръзка

10,00

Процедури и манипулации от областта на хирургията

Пункция на Дъгласово пространство

50,00

Лумбална пункция

50,00

Стернална пункция

50,00

Коремна пункция

50,00

Плеврална пункция

50,00

Пункция на хематом

20,00

Пункционна биопсия на щитовидна жлеза

50,00

Вземане на биопсия от гърда

50,00

Вземане на биопсичен материал от лимфен възел

50,00

Хирургична обработка на рана без шев-залепване

20,00

Хирургична обработка на рана с шев

40,00

Ексцизионна обработка на рани

20,00

Вторичен шев при гранулираща рана

15,00

Сваляне на конци от оперативна рана

15,00

Инцизия на повърхностно разположени процеси в меките тъкани

20,00

Ексцизия на повърхностно разположени процеси в меките тъкани –доброкачествени тумори

50,00

Диагностична пункция на процеси в меките тъкани

15,00

Отстраняване на нокът, нокътно легло, нокътна гънка

50,00

Инцизия на подкожен панарициум или паронихия

20,00

Поставяне, промивка и смяна на раневи дренаж, тампонада

20,00

Диагностика и обработка на фистули

20,00

Отстраняване на чуждо тяло от меки тъкани

20,00

Инцизия на гръдна жлеза

50,00

Репозиция на хемороиди

20,00

Мануално изследване на ректум

10,00

Мануално отстраняване на фекални маси

20,00

Поставяне на назогастрична сонда

20,00

Очистителна клизма

15,00

Ректална тампонада

15,00

Компресивна превръзка

10,00

Превръзка с дренаж

15,00

Прилагане на тетаничен анатоксин

5,00

Инфекциозни болести

Отстраняване на кърлеж

15,00

Ваксина при ухапване от животно

5 х 3,00

Курс противобясна ваксина

20,00

Физиотерапия

Постизометрична релаксация

10,00

ММТ

10,00

Измервания /ъглометрия, сантиметрия/

5,00

Инхалация – на процедура

5,00

Групова лечебна гимнастика – на процедура

4,00

Обща укрепваща гимнастика – на процедура

4,00

Аналитична гимнастика – на процедура

7,00

ЛФК със специализирани методи – на процедура

8,00

Масаж – на процедура

12,00

Частичен масаж – на две и повече полета

15,00

Масаж /специализирани техники, акупресура, зонотерапия, рефлекторен масаж /

12,00

Апаратен масаж

7,00

Криотерапия

5,00

НИМП на поле, УВЧ, МВТ - радар

5,00

ДД, СМТ, ИТ, Електрофореза

6,00

Електростимулации – периферен нерв

10,00

Повече от един нерв

12,00

Системни заболявания

12,00

Неденервирана мускулатура

8,00

Над 5 полета

15,00

Процедури с токове на Д,АРСОНВАЛ

7,00

Ултразвук на поле

6,00

Става, гръбначен стълб

6,00

Гласни връзки

5,00

Ултразвук на повече полета – на всяко поле по

3,00

Облъчване със солукс, общи и еритемни УВО и др.

5,00

Снемане и отчитане на биодоза

4,00

Подводен масаж

20,00

Диализни процедури на пациенти

Хемодиализа

180,00

/за 1 процедура/

Перитонеална диализа с апарат

130,00

/за 1 процедура/

Перитонеална диализа без апарат

100,00

/за 1 процедура/

Поставяне на катетър за диализа

50,00

Забележка: транспорта на пациентите нуждаещи се от диализно лечение е за сметка на изпращащото лечебно заведение

Други

ВИП-стая в родилно отделение /не включва лечението/

35,00

/дневно - с ДДС/

ВИП – стая в отделение по хирургия /не включва лечението /

35,00

/дневно - с ДДС/

Транспорт на пациент до дома му или другаде с кола на болницата извън рамките на града

1,00

/на км. с ДДС, но минимум 10.00/

Транспорт на пациент до дома му или другаде с кола на болницата в рамките на града

10,00

/с ДДС/

Обратно осмотична вода /отделение Хемодиализа/

1.50

/на литър/

Паркинг

Престой до 1 час

2,00

/с ДДС/

Всеки следващи 30 мин.

1,00

/с ДДС/

Дневен престой /24 часа/

10,00

/с ДДС/

Седмичен престой /7 дни/

50,00

/с ДДС/

Месечна абонаментна карта – лек автомобил

50,00

/с ДДС/

Месечна абонаментна карта – микробус

80,00

/с ДДС/

Месечна абонаментна карта – товарен автомобил

100,00

/с ДДС/

Глоба за загубен билет/карта

22,00

/с ДДС/

Стерилизация - контейнери

малък контейнер

6,00

/с ДДС/

среден контейнер

12,00

/с ДДС/

голям контейнер

24,00

/с ДДС/

Стерилизация – пакети с фолио /с ДДС/

10/15

1,20

10/20

1,40

10/30

1,60

10/40

1,80

10/50

2,00

10/60

2,20

10/80

2,40

10/100

2,60

10/120

2,80

10/130

3,00

15/15

2,30

15/20

2,60

15/30

2,90

15/40

3,20

15/50

3,50

20/15

3,20

20/20

3,60

20/30

4,00

20/40

4,40

20/50

4,80

25/15

4,30

25/20

4,80

25/30

5,30

25/40

5,80

25/50

6,30

25/60

6,80

30/50

8,10

Придружител по желание на болен лежащ в „МБАЛ-Пазарджик” АД – без ползване на легло

5,00

/дневно без ДДС/

Придружител по желание на болен лежащ в „МБАЛ-Пазарджик” АД – с ползване на легло

20,00

/дневно - без ДДС/

Забележка: От таксата за придружител се освобождава придружител на инвалидизирани пациенти с признато от ТЕЛК /НЕЛК право на придружител, както и на инвалидизирани пациенти с двигателни увреждания. От таксата за придружител са освободени: придружител на дете до 1 месец, майки кърмачки на деца до 1 год. и придружител на дете с хронично заболяване. Ползването на легло от придружител е възможно при наличие на свободни легла в стационара

При желание индивидуален сестрински пост /12 часа/

30,00

При желание индивидуален санитарски пост /12 часа/

20,00

Лечение на преведен пациент: Пациенти се превеждат в „МБАЛ-Пазарджик АД, само след задължителна консултация със специалист от съответното отделение и знанието на директора на болницата или упълномощено от него лице! Цената на услугата се формира като сума от стойността на леглоден и вложените медикаменти и консумативи по разходен лист.

*Забележка: Не се отнася за пациенти приведени по КП

Брой леглодни + разходи в лева по разходен лист

Леглоден /в отделение без ОАИЛ/

50,00

Леглоден в ОАИЛ

150,00

Забележка: Горепосочената цена на леглоден не включва операции, скъпоструващи изследвания и лечение със скъпоструващи медикаменти и консумативи. Горепосочената цена включва само хотелска част, храна и обслужване от среден и младши медицински персонал.

Копие на документ - едностранно/двустранно

0,30/0,50

/на страница/

Официално копие на епикриза или други документи предадени в архив

2,00

/на страница/

Пълно копие от История на заболяването

12,00 /с ДДС/

Удостоверяване на подписите на родители при припознаване на новородено дете

5,00

Услуги от мобилен екип за спортни или други мероприятия: лекар + мед. сестра + шофьор линейка /до 4 часа/

*В случаите на употребени лекарствени средства и/или медицински консумативи, същите се заплащат допълнително.

180,00

/за всеки следващ час 36,00/

Услуги от мобилен екип за спортни или други мероприятия: мед. сестра + шофьор линейка /до 4 часа/

*В случаите на употребени лекарствени средства и/или медицински консумативи, същите се заплащат допълнително.

120,00

/за всеки следващ час 24,00/

Услуги от шофьор с линейка за спортни или други мероприятия /до 4 часа/

*В случаите на употребени лекарствени средства и/или медицински консумативи, същите се заплащат допълнително.

60,00

/за всеки следващ час 12,00/

№ на КП

Наименование на клиничната пътека

Цена (в лв.)

1

Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза (за пациенти над 18 години)

620,00

2

Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

2 800,00

3

Паренхимен мозъчен кръвоизлив (за пациенти над 18 години)

774,00

4

Субарахноиден кръвоизлив (за пациенти над 18 години)

1 000,00

7

Болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенниболкови синдроми

461,00

9

Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години

1 755,00

10

Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години

1 755,00

15

Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък (за пациенти над 18 години)

480,00

17

Мултиплена склероза (за пациенти над 18 години)

533,00

18

Епилепсия и епилептични пристъпи (за пациенти над 18 години)

300,00

19

Епилептичен статус

500,00

21

Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години

500,00

25

Паркинсонова болест

231,00

26

Заболявания на горния гастроинтестинален тракт

600,00

27

Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност

120,00

28

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт

850,00

29

Болест на Крон и улцерозен колит /без код на процудура **88.74 и за лица над 18 години/

1 100,00

30

Заболявания на тънкото и дебелото черво /без код на процудура **88.74/

604,00

31

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт

579,00

33

Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума

920,00

34

Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)

1 000,00

36

Хронични чернодробни заболявания

630,00

37

Хронични диарии при лица под 18-годишна възраст

400,00

38

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания   (за пациенти над 18 години)

750,00

44

Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове (за пациенти над 18 години)

370,00

45

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания (за пациенти над 18 години и без процедури с кодове: 88.41, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 00.55, 39.50, 39.53 и 39.90.)

3 318,00

47.1

Нестабилна форма на ангина пекторис / остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронанография и болничен престой до 1 ден

200,00

47.2

Нестабилна форма на ангина пекторис / остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронанография и минимален болничен престой 3 дни

200,00

48

Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване

900,00

49

Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение

3 430,00

50

Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик

2 750,00

51

Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение

4 540,00

52

Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. Клас без механична вентилация (за пациенти над 18 години)

420,00

53

Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас с механична вентилация (за пациенти над 18 години)

1 300,00

54

Инфекциозен ендокардит (за пациенти над 18 години)

4 950,00

55

Заболявания на миокарда и перикарда (за пациенти над 18 години)

462,00

56

Ритъмни и проводни нарушения (за пациенти над 18 години)

345,00

59

Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик (за пациенти над 18 години)

700,00

60

Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик (за пациенти над 18 години)

2 481,00

61

Остър и обострен хроничен пиелонефрит

420,00

66

Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

883,00

68

Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

330,00

70

Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур: стадии T1-3, N0-2, M0-1

800,00

72

Трансуретрална простатектомия

1 000,00

73

Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски методи

1 200,00

74

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

130,00

75

Бъбречнокаменна болест: уролитиаза - екстракорпорална литотрипсия

380,00

76

Ендоскопси процедури при обструкции на горните пикочни пътища

774,00

77

Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система

2 500,00

78

Оперативни процедури върху мъжка полова система

500,00

79

Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност

2 600,00

80

Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност

1 160,00

81

Оперативни процедури при инконтиненция на урината

612,00

82

Реконструктивни операции в урологията

1 000,00

83

Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища

450,00

84

Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища

1 000,00

85

Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност

2 300,00

86

Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност

942,00

89

Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи

440,00

90

Хронична обструктивна белодробна болест - остра екзацербация (за пациенти над 18 години)

420,00

91

Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст

450,00

92

Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст

426,00

93

Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст

553,00

94

Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години

333,00

95

Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания надихателната система при лица под 18 години

400,00

96

Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години

700,00

99

Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система

600,00

101

Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация (за пациенти над 18 години)

1 540,00

102

Бронхопневмония при лица под 18-годишна възраст

545,00

103

Бронхиолит при лица под 18-годишна възраст

431,00

104

Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

600,00

106

Заболявания на щитовидната жлеза (за пациенти над 18 години)

341,00

116.1

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична)

150,00

116.2

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни

340,00

118

Хирургично лечение при заболявания на външно ухо и тъпанчева мембрана

535,00

119

Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха

535,00

120

Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците

319,00

121

Микроларингохирургия на тумори и стенози на ларинкса и трахеята

546,00

123

Оперативно лечение на нарушено носно дишане

380,00

125

Оперативно лечение на неоплазми на нос и околоносни кухини

1 644,00

127

Чужди тела в дихателните пътища и хранопровода

550,00

128

Неоперативно лечение на стенози и стриктури на хранопровода

615,00

129

Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

2 134,00

130

Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми

2 284,00

131

Оперативно отстраняване на катаракта

360,00

133

Хирургично лечение на глаукома

390,00

134

Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност

150,00

135

Хирургични интервенции върху придатъците на окото с голям обем и сложност (без кодове: 15.11; 15.12; 15.13; 15.19; 15.21; 15.22; 15.29; 15.3; 15.4; 15.5; 15.9)

300,00

136

Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност

410,00

138

Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми

273,00

139

Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му

249,00

141

Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение

580,00

142.1

Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. включително

146,00

142.2

Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания от 14 г.с. до 26 г.с. включително

230,00

143

Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск /без кодове на процедури **75.1, **75.33 и 75.35/

800,00

144

Стационарни грижи при бременност с повишен риск

390,00

145

Нерадикално отстраняване на матката

1 024,00

147

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи ( без процедури с кодове: *54.11, *54.21,   *65.12, *65.13,*65.24, *65.25, *65.29, *65.31, *65.39, *65.41, *65.49, *65.51, *65.52, *65.53, *65.54, *65.61, *65.62, *65.63, *65.64, *65.81, *65.89, *66.61, *65.95, *66.4, *68.13 за деца под 9 години)

711,00

148

Оперативни процедури за задържане на бременност след хабитуални (поне2) аборта и/или многоплодна бременност и/или инвитро оплождане и/или състояние след операция на маточната шийка (конизация, ампутация или трахелектомия)

128,00

149

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи

277,000

150

Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената (без процедура с код *70.79 за деца под 9 години)

806,00

151

Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекцизен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

408,00

152

Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената

605,00

154

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок

1 109,00

155

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването

6 800,00

156

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години

2 700,00

157

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години (за спешни, животозастрашаващи травматични състояния)

2 700,00

158

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години

1 621,00

159

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица под 18 години (за спешни, животозастрашаващи травматични състояния)

1 621,00

160

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години

2 453,00

161

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години (без планови операции до 10 годишна възраст)

2 053,00

162

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години

939,00

163

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица под 18 години (без планови операции до 10 годишна възраст)

939,00

164

Оперативни процедури върху апендикс (без планови операции до 10 годишна възраст)

558,00

165

Хирургични интервенции за затваряне на стома (без планови операции до 10 годишна възраст)

624,00

166

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство (без планови операции до 10 годишна възраст)

426,00

167

Оперативни процедури при хернии (без планови операции до 10 годишна възраст)

574,00

168

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация (без планови операции до 10 годишна възраст)

601,00

169

Конвенционална холецистектомия (без планови операции до 10 годишна възраст)

1 127,00

170

Лапароскопска холецистектомия (без планови операции до 10 годишна възраст)

880,00

171

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища (без планови операции до 10 годишна възраст)

2 138,00

172

Оперативни процедури върху черен дроб (в условия на спешност - код 50.61)

3 000,00

173

Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест (без планови операции до 10 годишна възраст)

1 355,00

174

Оперативни процедури върху панкреас и дисталенхоледох с голям и много голям обем и сложност (в условия на спешност - код 52.22)

4 500,00

175

Оперативни процедури върху панкреас и дисталенхоледох със среден обем и сложност (без планови операции до 10 годишна възраст)

1 720,00

176

Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

1 000,00

177

Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години (в условия на спешност - за кодове S36.00, S36.01 и процедури 41.43 и 41.5)

1 500,00

178

Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции (без планови операции до 10 годишна възраст)

1 200,00

179

Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0 (без планови операции до 10 годишна възраст)

1 100,00

180

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия (без планови операции до 10 годишна възраст)

200,00

181

Оперативно лечение при остър перитонит

2 000,00

182

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

1 375,00

183

Консервативно лечение при остри коремни заболявания (за пациенти над 18 години)

714,00

184.1

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани

500,00

185

Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени и доброкачествени новообразувания с минимален болничен престой 1 ден (без планови операции до 10 годишна възраст)

454,00

197

Конструиране на постоянен съдов достъп за хрониохемодиализа и за поставяне на порт-а-кат за химиотерапия

182,00

198

Тежка черепно-мозъчна травма - оперативно лечение

3 300,00

199

Тежка черепно-мозъчна травма - консервативно поведение

1 330,00

201

Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин

2 300,00

202

Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми

384,00

203

Хирургично лечение при травма на главата

1 052,00

204

Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) - оперативно лечение

800,00

205

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции

1 819,00

214.2

Спешни състояния в гръдната хирургия

450,00

215

Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник (само за процедури с кодове: *78.59; *79.25; 79.29; *79.35; *79.36; *79.39; *79.55; *79.85; *79.86; *79.87, *81. 40; *81. 42; *81.43 )

2 050,00

216

Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става

1 257,00

217

Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

910,00

218

Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

365,00

219

Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

700,00

220

Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник (само за процедури с кодове: *77.12; *77.13; *77.22; *77.23 ; *77.32; *77.33, *79.31; 79.51; *79.81; *79.82; *79.83; *80.81; *80.82; *80.83; *81.23; *81.24; *81.25; *81.71; *81.73; *81.74; *81.82; *82.35; *83.63; *83.87;*83.88;*84.04,*84.05,*84.06.,*84.07**,*84.3 )

1 000,00

222

Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

460,00

223

Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник

275,00

226

Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица над 18 години

572,00

227

Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица под 18 години

572,00

228

Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица над 18 години

472,00

229

Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица под 18 години

472,00

230

Остър вирусен хепатит А и Е (без код на диагноза В15.0)

1 100,00

231

Остър вирусен хепатит В, С и D (без кодове на диагнози: В16.0 и В16.2)

1 277,00

232

Паразитози

457,00

233

Покривни инфекции (без кодове на диагнози по МКБ-10: А35, А82.0 и А82.1)

457,00

234

Контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения

487,00

235

Вирусни хеморагични трески

1 000,00

236

Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

353,00

237

Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система

482,00

238

Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда

482,00

239

Физикална терапия и рехабилитация след сърдечни операции /без лечение на пациенти под 18 години - до един месец след сърдечна операция/

482,00

240

Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа

495,00

241

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система

330,00

242

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система

330,00

243

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система

353,00

244

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

330,00

245

Лечение на тежкопротичащи булозни дерматози

770,00

246

Тежко протичащи бактериални инфекции на кожата

470,00

247

Тежкопротичащи форми на псориазис - обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен

480,00

248

Еритродермии

389,00

249

Лечение на кожни прояви при съединително-тъканни заболявания и васкулити

434,00

250

Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин

250,00

253

Хеморагичнидиатези. Анемии

570,00

263

Хирургично лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията

420,00

264

Консервативно лечение при хирургични заболявания в лицево-челюстната област

300,00

268

Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама

3 501,00

269

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест

787,00

270

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест

1 113,00

271

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест

666,00

272

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест

1 004,00

275

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, първа степен на тежест

1 815,00

276

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, втора степен на тежест

3 146,00

277

Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант независимо от теглото (без Приложение на сърфактант терапия, с последваща конвенционална вентилация на новородени с тегло под 1200 грама)

3 220,00

278

Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант независимо от теглото (без Приложение на сърфактант терапия, с последваща конвенционална вентилация на новородени с тегло под 1200 грама)

5 556,0,

279

Грижи за здраво новородено дете

160,00

280

Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5% до 10% при възрастни и до 3 % при деца

350,00

283

Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) /без операции при лица до 5 годишна възраст/

400,00

291

Токсоалергични реакции при лица над 18 години

500,00

292

Токсоалергични реакции при лица под 18 години

550,00

293

Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица над 18 години

700,00

294

Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица под 18 години

700,00

295

Фалоидно гъбно отравяне

2 200,00

305

Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо (хронично) вегетативно състояние

100,00

308

Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

100,00

Заплащане на проведеното стационарно лечение при пациенти, които в хода му, отказват то да продължи в „МБАЛ-Пазарджик” АД и по собствено желание напускат и търсят друго лечебно заведение

Цената се определя като стойността на КП /по ценоразписа на болницата/ се разделя на минималния болничен престой установен в тази КП и резултата се умножава по пролежаните от пациента дни.

Цени за избор на лекуващ лекар

При стойност на Клиничната пътека до 500 лв.

100,00

При стойност на Клиничната пътека от 501 до 1000 лв.

200,00

При стойност на Клиничната пътека от 1001 до 2000 лв.

300,00

При стойност на Клиничната пътека над 2000 лв.

500,00

Цени за избор на лекуващ екип

При стойност на Клиничната пътека до 500 лв.

200,00

При стойност на Клиничната пътека от 501 до 1000 лв.

350,00

При стойност на Клиничната пътека от 1001 до 2000 лв.

600,00

При стойност на Клиничната пътека над 2000 лв.

900,00

Забележка: Избор на лекар/екип е изразяване на предпочитание от пациента конкретна манипулация, интервенция или друга специфична част от диагностично-лечебния процес да му бъде предоставена/осъществена от определен лекар/екип на болницата.

Забележка :

1. Цените на медицинските услуги в ценоразписа на болницата се отнасят за лица, които нямат здравни осигуровки по смисъла на Закона за здравното осигуряване и попадат в условията на чл. 52 на същия. При лечението на неосигурените пациенти се спазват алгоритмите и престоя по Клинична пътека, така както НЗОК го изисква по договор за лечение на здравноосигурените лица. Когато пациента не желае да спази задължителния минимален престой по Клинична пътека и с напускането си създаде пречка за заплащане на лечението му от страна на НЗОК, то цената се определя, като стойността на цялостното лечение по ценоразписа се раздели на задължителния престой в дни и полученият резултат се умножи по пролежаните от пациента дни.

При преждевременно прекратяване на престоя в лечебното заведение по желание на пациента въпреки становището на лекарите за необходимостта от продължаване на лечението, пациента /родител/, настойник или попечител задължително попълва бланка Информирано решение за преждевременно прекратяване на започналия престой в болничното заведение и на болничното лечение/диагностициране

2. Чужденците, които пребивават краткосрочно в РБългария, както и лица с двойно българско и чуждо гражданство, които не се осигуряват по законовия ред заплащат оказаната им медицинска помощ по ценоразписа, освен ако за тях е в сила международен договор по който РБългария е страна .

3. Цените се отнасят така също за фирми, здравни заведения, застрахователни компании и други учреждения нуждаещи се от здравните услуги, които болницата предлага и извършва .

4. Пациентите заплащат за престоя и лечението си на регистратурата на болницата /Спешното отделение/, като там им се издава и съответния финансов документ .

5. Ценоразписа се актуализира от Изпълнителния директор на „МБАЛ-Пазарджик” АД при промени в цените на услугите или добавяне на нови такива .              

МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.