Многопрофилна болница за активно лечение - Пазарджик АД гр.  Пазарджик, осъществява своите диагностични, лечебни, рехабилитационни и учебни функции при преимуществено зачитане правата на пациентите и преди всичко - защита на тяхното човешко достойнство. 

 

ВСЕКИ ПАЦИЕНТ, потърсил помощ в болницата, ИМА ПРАВО:

1. Да получи своевременна, достатъчна и качествена медицинска помощ, независимо от неговия пол, възраст и етническа   принадлежност, религиозни убеждения и културно равнище.

2. Да знае името на лекаря, който го лекува и името на медицинската се стра, която се грижи или отговаря за координацията на грижите за него.

3. Да бъде информиран за характера и прогнозата на заболяването и за смисъла на необходимите изследвания и лечение. Когато пациентът е в състояние, което ограничава възможността му за разбиране на тази информация, или когато от медицинска гледна точка е нежелателно да му се даде такава информация, тя се предоставя на негов законен представител или попечител.

4. Да приеме или отхвърли предложените му изследвания и лечение, да бъде информиран за съществуващи алтернативи за диагностика и лечение и свобода на избор между тях. Правото на отказ от предложеното лечение, пациентът може да упражни в рамките на действуващите в страната закони, след като бъде информиран за отрицателните медицински последици от подобен отказ.

5. Да бъде своевременно изследван и лекуван чрез утвърдени от медицинската наука методи и средства и използване на технически изправна апаратура. Съпътстващите грижи да се прилагат с необходимата вещина, внимание и уважение.

6. Да се гарантира тайната на данните за болестното му състояние, а консултациите и обсъжданията, свързани с диагностиката и лечението му, да се провеждат дискретно.

7. Да получи пълна информация и обяснения, когато трябва да бъде насочен към друго лечебно заведение.

8. Да се съветва с други лица, ако ръководството на болницата му предложи да бъде включен в клинично изпитание на нови методи и лекарства, свързани с диагностиката и лечението му и да откаже да участва в такова изпитание.

9. Да се възползва от подкрепата на семейството, роднините и приятелите си по време на лечението му.

10. Да бъде запознат с правилника на отделението и задълженията, които засягат поведението му като пациент.

11. Да бъде запознат с разходите по лечението му, незавивимо от източника на плащане.

12. Да получи добро медицинско обслужване в болницата при близко до смъртта състояние, за да завърши жизнения си път естествено и с достойнство.

13. Да прави оплаквания пред МЗ, РЗОК, Регионалното ръководство на БАС и Администрацията на болницата, когато правата му, посочени в ХАРТАТА са накърнени.

ЗА ПАЦИЕНТИ, които не са навършили 18-годишна възраст или са под запрещение, горепосочените права се предявяват от техните законни представители. 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПАЦИЕНТА

1. Пациентът е длъжен да се отнася към лекаря и другите представители на медицинската професия с уважение и респект.

2. Носи лична отговорност за собственото си здраве и спазва здравословен начин на живот.

3. Трябва да споделя с лекаря всичко относно своето заболяване без да крие информация, която е важна за диагностиране на заболяването.

4. Активно да съдейства на лекаря по време на лечебно възстановителния процес.

5. Да спазва стриктно предписания му режим и лечение.

6. При отказ от предписаното му лечение, пациентът сам носи отговорност за последствията.

7. Длъжен е да спазва установените правила в МБАЛ – Пазарджик АД, докато се провежда лечението му.

МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК НЕОНАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.