СТРУКТУРА
Отделението по инфекциозни болести разполага с 18 легла.
В отделението са обособени :
1. общ сектор
2. сектор – хепатитно болни
3. сектор – интензивни грижи
Секторите са отделени и смесване на болни с различни заболявания не се допуска. В сектора за интензивни грижи се лекуват пациенти с различни заболявания. Оборудван е с необходимата апаратура за прилагане на необходимите реанимационни дейности.

ДЕЙНОСТ
Основна дейност е диагностика, лечение на инфекциозни заболявания, които не се лекуват в амбулаторни условия или чието доболнично лечение не е дало резултат. Това включва:

  • диагностика и лечение на остри вирусни хепатити - А, В, С, Д, Е, EBV, CMV
  • диагностика и лечение на кърлежово-преносими заболявания - Марсилска треска, Лаймска болест, Анаплазмоза и др.
  • диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески
  • диагностика и лечение на невроинфекции
  • диагностика и лечение на болести, протичащи с диариен синдром
  • капкови инфекции, протичащи тежко или с усложнения - грип, варицела, морбили и др.

Към отделението функционира кабинет, в който се извършва:

  • консултативни прегледи - болни от други структури, ОПЛ, спешно отделение
  • функционира като кабинет за противобясна ваксинация
  • извършва сеекстракция /вадене/ на кърлеж и се проследяват такива пациенти за настъпване на усложнения

В отделението работят 5-ма лекари, 3-ма от които със специалност "инфекциозни болести". За пациентите се грижат 9 специалисти по здравни грижи и 7 санитари.

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ: д-р Мария ПИШМИШЕВА

Oрдинатори – Д-р Иван Костадинов Иванов, Д-р Милена Георгиева Карамишева, Д-р Мария Атанасова Коларова, д-р Станислав Коцев
СТАРША СЕСТРА: Станимира Стоянова-магистър по” Управление здравни грижи”

Д-р ПИШМИШЕВА - Началник отделение

Pishmisheva-new

Д-р Мария Ангелова Пишмишева е родена в Пазарджик. Завършва  ВМИ-Пловдив през 1989 г. Работи  като участъков терапевт до 1992 г., а след това в Инфекциозно отделение  последователно като ординатор и старши лекар. От 1997 г. е с призната специалност "инфекциозни болести". Зачислена за втора специалност-паразитология.
Интересите и са в областта на кърлежово-векторни заболявания и хеморагични трески.
Съавтор на сборника „Съвременно състояние на рикетсиозите в света и в България”.
Автор на статии и материали в български и международни форуми.
Семейна, с едно дете.

 

 

 

 

МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК ИНФЕКЦИОЗНО ОТДЕЛЕНИЕ
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.