„МБАЛ Пазарджик” АД търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

За Ръководител на вътрешен одит се назначават лица, които отговарят на следните изисквания:

1. да са дееспособни лица;

2. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;

3.да притежават сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53 от ЗВОПС, или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.

4. да има завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен "магистър";

5. да има най-малко три години стаж в областта на вътрешния или външния одит.

МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК ВТОРО ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.