"МБАЛ-Пазарджик" АД предлага качествена и достъпна стационарна помощ, насочена към възстановяване и укрепване здравето на населението, снижаване на заболеваемостта и смъртността и повишаване качеството на живот на населението в Пазарджишка област.

Цялостната дейност е насочена към утвърждаване на водещо място на болницата в областта на профилактичната, диагностично-лечебната и рехабилитационната дейности.

"МБАЛ–Пазарджик" АД се състои от следните функционално обособени структурни блокове:

І. СТАЦИОНАРЕН БЛОК

 • Първо вътрешно отделение
 • Второ вътрешно отделение
 • Кардиологично отделение с а нгиографска зала – структура за инвазивна диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания
 • Инфекциозно отделение
 • Отделение по нервни болести
 • Кожно-венерологично отделение
 • Първо педиатрично отделение
 • Второ педиатрично отделение
 • Неонатологично отделение
 • Хирургично отделение
 • Отделение по неврохирургия
 • Отделение по ортопедия и травматология
 • Отделение по урология
 • Отделение по очни болести
 • Ушно-носно-гърлено отделение
 • Отделение по акушерство и гинекология
 • Отделение по анестезиология и интензивно лечение
 • Нефрологично отделение с диализна структура
 • Отделение по физикална и рехабилитационна медицина
 • Спешно отделение – с легла за диагностично уточняване до 24 часа

II. ОТДЕЛЕНИЯ БЕЗ ЛЕГЛА

 • Отделение по образна диагностика
 • Отделение по обща и клинична патология и съдебна медицина
 • Отделение по трансфузионна хематология

III. КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧНИ СТРУКТУРИ

 • Клинична лаборатория
 • Микробиологична и вирусологична лаборатория

V. ТЕЛК

V. БОЛНИЧНА АПТЕКА

VI. АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК 

 • Управление
 • Отдел „Счетоводство”
 • Отдел „Човешки ресурси и информационно административно обслужване”
 • Отдел” Договорни партньори и информационни системи”
 • Централна стерилизация
 • Стопански сектор

 

МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА
logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.