Up

2016-19 " Tранспорт на хемодиализно болни от домът им до Нефрологично отделение с диализна структура към на “МБАЛ Пазарджик” АД и обратно”

09.11.2016г.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

" Tранспорт на хемодиализно болни от домът им до Нефрологично отделение с диализна структура къмна “МБАЛ Пазарджик” АД

и обратно

с Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2016-0011 и ID 756752

 

Образци (93.84 kB)
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.