Up

2016-02:Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчкас предмет : “Доставка на медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на„МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД”

 

28.01.2016

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 За участие в процедура на договаряне без обявлениеза възлагане на обществена поръчкас предмет :

“Доставка на медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на„МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД”

с Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2016-0002 и ID 700534

 

Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.