Up

2015 - 12 „Ежедневната доставка на готова храна за стационарните пациенти на „МБАЛ Пазарджик” АД ”

13.07.2015 г.

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Ежедневната доставка на готова храна за стационарните пациенти на „МБАЛ Пазарджик” АД ” по различните диети за болнично хранене по предварителни заявки на Възложителя“

 

с Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2015-0008 и ID 677002

 

Образци (66.28 kB)
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.