Up

2017-17 Доставка на природен газ за отопление за нуждите на газифицираните обекти на „МБАЛ Пазарджик“ АД

14.12.2017г.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление с предмет:

Доставка на природен газ за отопление за нуждите на газифицираните обекти на „МБАЛ Пазарджик“ АД

публикувана на 14.12.2017г. С Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2017-0011 и ID 819814

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=819814&newver=2

 

Powered by Phoca Download
logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.