Up

2017-17 Доставка на природен газ за отопление за нуждите на газифицираните обекти на „МБАЛ Пазарджик“ АД

14.12.2017г.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление с предмет:

Доставка на природен газ за отопление за нуждите на газифицираните обекти на „МБАЛ Пазарджик“ АД

публикувана на 14.12.2017г. С Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2017-0011 и ID 819814

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=819814&newver=2

 

Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.