Up

2017-16 "Доставка на медицински консумативи за хемодиализно лечение за нуждите на “МБАЛ Пазарджик АД” - 2017 - 2019 г.“

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 

Към покана за участие в процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на медицински консумативи за хемодиализно лечение за нуждите на “МБАЛ Пазарджик АД” - 2017 - 2019 г.“

публикувана на 12.12.2017г. С Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2017-0010 и ID 819312

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=819312&newver=2

 

Образци (104.43 kB)
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.