Up

2017-15 Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на „МБАЛ Пазарджик ”АД гр. Пазарджик

05.12.2017г.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление с предмет:

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на „МБАЛ Пазарджик ”АД гр. Пазарджик

публикувана на 05.12.2017г. С Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2017-0009 и ID 818220

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=818220&newver=2

 

Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.