Up

2017-15 Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на „МБАЛ Пазарджик ”АД гр. Пазарджик

05.12.2017г.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление с предмет:

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на „МБАЛ Пазарджик ”АД гр. Пазарджик

публикувана на 05.12.2017г. С Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2017-0009 и ID 818220

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=818220&newver=2

 

Powered by Phoca Download
logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.