Up

2016 - 20 ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ТЕЧЕН И ГАЗООБРАЗЕН КИСЛОРОД И ДИАЗОТЕН ОКСИД ЗА НУЖДИТЕ НА „ МБАЛ ПАЗАРДЖИК „ АД

11.11.2016 г. 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на медицински течен и газообразен кислород и диазотен оксид за нуждите на „ МБАЛ ПАЗАРДЖИК АД

с Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2016-0012 и ID 757398

 

Образци (181.74 kB)
Договори (11.54 MB)
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.