Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 Възлагане на  обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

"Доставка на допълнителен общ медицински консуматив за  нуждите на МБАЛ Пазарджик АД”- 2014-2015 г. с периодично възлагане по заявки на Възложителя"

публикувана в АОП с № 9031390

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9031390

 

1. Описание на поръчката

2. Техническо предложение

3. Ценова оферта

4. Техническа спецификация

logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.