Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 Възлагане на  обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

"Доставка на допълнителен общ медицински консуматив за  нуждите на МБАЛ Пазарджик АД”- 2014-2015 г. с периодично възлагане по заявки на Възложителя"

публикувана в АОП с № 9031390

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9031390

 

1. Описание на поръчката

2. Техническо предложение

3. Ценова оферта

4. Техническа спецификация

logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.