Възлагане на  обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

„Доставка, инсталиране и гаранционна поддръжка на универсална електрохирургична платформа с комплект инструменти”

с № 9030553 в АОП

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9030553

 

1. Описание на поръчката
2. Ценова оферта
3. Техническо предложение
4. Техническа спецификация

logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.