1. Описание на поръчката
2. Техническо предложение
3. Техническа спецификация
4. Ценова оферта

 

публикувана в АОП с № 9029156
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9029156

logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.