Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

За възлагане на обществена поръчка по реда на глава „осем” а  от ЗОП чрез публична покана

С ПРЕДМЕТ:

 «Защита от пожар и техническо оборудване и  монтиране на инсталация за пожаро- известяване.»

по Проект „По добри условия на труд за персонала на МБАЛ Пазарджик АД” , BG051PO001-2.3.03.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана  от Европейския социален фонд на Европейския съюз
публикувана в АОП с № 9028112
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9028112&PHPSESSID=85e4f9da1e30de725380a9a3bd970b08&tab=&act=&header=&header=print

 

1. Документация

2. Техническа спецификация

3. Техническа оферта

4. Образци

 

logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.