Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

За възлагане на обществена поръчка по реда на глава „осем” а  от ЗОП чрез публична покана

С ПРЕДМЕТ:

 «Защита от пожар и техническо оборудване и  монтиране на инсталация за пожаро- известяване.»

по Проект „По добри условия на труд за персонала на МБАЛ Пазарджик АД” , BG051PO001-2.3.03.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана  от Европейския социален фонд на Европейския съюз
публикувана в АОП с № 9028112
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9028112&PHPSESSID=85e4f9da1e30de725380a9a3bd970b08&tab=&act=&header=&header=print

 

1. Документация

2. Техническа спецификация

3. Техническа оферта

4. Образци

 

logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.