Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

За възлагане на обществена поръчка по реда на глава осем а ЗОП чрез публична покана

С ПРЕДМЕТ:

Избор на изпълнител за консултантски  услуги по :

Обособена позиция1:
Внедряване на стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007

Обособена позиция 2:

Сертифициране на стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007 по Проект :„По добри условия на труд за персонала на МБАЛ Пазарджик АД” BG051PO001-2.3.03.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана  от Европейския социален фонд на Европейския съюз
под № 9027058 в АОП
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9027058

 

Документация за възлагане на обществена поръчка

Обособена позиция 1

1. Образци
2. Техническа оферта
3. Техническа спецификация

Обособена позиция 2

1. Образци
2. Техническа оферта
3. Техническа спецификация

logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.