Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

За възлагане на обществена поръчка по реда на глава осем а ЗОП чрез публична покана

С ПРЕДМЕТ:

Избор на изпълнител за консултантски  услуги по :

Обособена позиция1:
Внедряване на стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007

Обособена позиция 2:

Сертифициране на стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007 по Проект :„По добри условия на труд за персонала на МБАЛ Пазарджик АД” BG051PO001-2.3.03.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана  от Европейския социален фонд на Европейския съюз
под № 9027058 в АОП
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9027058

 

Документация за възлагане на обществена поръчка

Обособена позиция 1

1. Образци
2. Техническа оферта
3. Техническа спецификация

Обособена позиция 2

1. Образци
2. Техническа оферта
3. Техническа спецификация

logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.