Възлагане на  обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

„Доставка, инсталиране и гаранционна поддръжка на автоматизирана система за идентификация и определяне на антимикробната чувствителност на микроорганизмите, необходима за Микробиологична лаборатория при „ МБАЛ Пазарджик” АД
с № 9026273 в АОП
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9026273

1. Описание на поръчката
2. Ценова оферта
3. Техническо предложение
4. Техническа спецификация

logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.