Възлагане на  обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

„Изпълнение на строителна програма по единични цени на СМР за нуждите на “ МБАЛ Пазарджик „ АД за 2014 година до размера на сумата от 264 000 лв.”

с № 9025678 в АОП

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9025678

 

1. Описание на поръчката
2. Техническо предложение - образец
3. Ценова оферта
4. Количествена сметка
5. Списък на инженерно-техническия персонал - Образец 3
6. Образци 1, 2, 3, 4, 5

logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.