Възлагане на  обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

„Изпълнение на строителна програма по единични цени на СМР за нуждите на “ МБАЛ Пазарджик „ АД за 2014 година до размера на сумата от 264 000 лв.”

с № 9025678 в АОП

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9025678

 

1. Описание на поръчката
2. Техническо предложение - образец
3. Ценова оферта
4. Количествена сметка
5. Списък на инженерно-техническия персонал - Образец 3
6. Образци 1, 2, 3, 4, 5

logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.