Възлагане на  обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

"Доставка на  рентгенова тръба – нова, за диагностична уредба GE PRESTIGE VH. Демонтаж на стара тръба,  монтаж на нова и пускане в експлоатация на диагностична  уредба GE PRESTIGE VH"  съответстваща на  техническите изисквания на Възложителя.

с № 9025527 в АОП

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9025527

 

1. Описание на поръчката
2. Техническо предложение
3. Техническа спецификация
4. Ценова оферта

logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.