Възлагане на  обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

„Доставка на 2 /два/ броя дефиблиратори, 5 /пет/ броя 3 канални ЕКГ апарати, 2 /броя/ 6/12 канални ЕКГ апарати и Глюкоанализатор с производителност не по-малко от 120 проби на час, съответстващи на  техническите изисквания на Възложителя”

публикувана в АОП с №9025035
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9025035

 

1. Описание на поръчката
2. Техническа спецификация
3. Техническо предложение
4. Ценова оферта

logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.