Възлагане на  обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

„Доставка, инсталиране и гаранционна поддръжка на офталмологична, дигитална фундус камера за флуоресцеинова ангиография”

публикувана в АОП с № 9024885

 

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9024885&PHPSESSID=9c2b91a266ae6288a4b53d03a968e702&tab=&act=&header=&header=print

 

1. Описание на поръчката
2. Ценова оферта
3. Техническо предложение
4. Техническа спецификация

logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.