Възлагане на  обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

„Доставка, инсталиране и гаранционна поддръжка на офталмологична, дигитална фундус камера за флуоресцеинова ангиография”

публикувана в АОП с № 9024885

 

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9024885&PHPSESSID=9c2b91a266ae6288a4b53d03a968e702&tab=&act=&header=&header=print

 

1. Описание на поръчката
2. Ценова оферта
3. Техническо предложение
4. Техническа спецификация

logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.