Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

„Доставка на 5 /пет/ броя апарати за екстракорпорална хемодиализа – рециклирани -  съответстващи на  техническите изисквания на Възложителя”

публикувана с № 9024777 в АОП

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9024777

 

1. Описание на поръчката
2. Техническо предложение
3. Техническа спецификация
4. Ценова оферта

logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.