Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

„Доставка на 5 /пет/ броя апарати за екстракорпорална хемодиализа – рециклирани -  съответстващи на  техническите изисквания на Възложителя”

публикувана с № 9024777 в АОП

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9024777

 

1. Описание на поръчката
2. Техническо предложение
3. Техническа спецификация
4. Ценова оферта

logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.