Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

„Предоставяне на подкрепително-тонизираща храна за кръводарители на обща стойност 8 лева с ДДС в търговски обект на Изпълнителя на територията на гр. Пазарджик"

с № 9023967 в АОП
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9023967

 

1. Описание на поръчката

2. Ценова оферта

logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.