Възлагане на  обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

“Сервизно следгаранционно обслужване на автомобилите, стопанисвани от „МБАЛ Пазарджик” АД”
под № 9022810 в АОП
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9022810&PHPSESSID=7b146add233c7186dd73b73d0d754f3a&tab=&act=&header=&header=print

 

1. Описание на поръчката
2. Списък на Автопарк на „МБАЛ Пазарджик” АД
3. Ценово предложение

logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.