Възлагане на  обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
“Доставка на фармацевтични продукти за  „МБАЛ Пазарджик” АД” с №9022448 в АОП
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9022448


1. Описание на поръчката
2. Техническо предложение - образец оферта
3. Ценова оферта - образец

logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.