Възлагане на  обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
“Доставка на миещи и почистващи препарати, уреди за почистване и еднократни кърпи за ръце за нуждите на  „МБАЛ Пазарджик” АД”
с № 9022146 в АОП
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9022146

1. Описание на поръчката
2. Спецификация, ценова оферта - Образец
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.