Възлагане на  обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

“Доставка на серуми, реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология към „МБАЛ Пазарджик” АД”
под № 9021490 в АОП
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9021490

 

1. Описание на поръчката
2. Приложение 4 към ценова оферта
3. Спецификация
4. Техническо предложение

logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.