“Доставка дезинфектанти за  нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД”– съгласно приложени Спецификации - под № 9021377 в АОП
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9021377

 

1. Описание на поръчката
2. Ценово предложение - образец
3. Техническо предложение - образец
4. Спецификация

logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.